Wilt u meer weten?

Neem contact met ons op,
0800 0599 (gratis).

Privacytoepassingen

EXOGEN® KENNISGEVING GEZONDHEIDSZORGCOMPONENT PRIVACYTOEPASSINGEN

Ingangsdatum: 20 september 2013

IN DEZE KENNISGEVING STAAT BESCHREVEN HOE MEDISCHE INFORMATIE OVER U KAN WORDEN GEBRUIKT EN OPENBAAR GEMAAKT
EN HOE U TOEGANG KUNT KRIJGEN TOT DEZE INFORMATIE. LEES HET ZORGVULDIG.


Wanneer deze kennisgeving geldt
Deze kennisgeving geeft een overzicht van de privacytoepassingen van de gezondheidszorgcomponent van het botgenezingssysteem met ultrasoon geluid van EXOGEN van Bioventus LLC (“Bioventus”) en de personeelsleden die diensten verlenen in het kader van EXOGEN-behandelingen aan patiënten op basis van een voorgeschreven behandeling of die een vergoeding voor EXOGEN ontvangen, en de divisies, afdelingen of bedrijfseenheden die diensten verlenen ter ondersteuning van deze behandelingen en terugbetalingstaken (de “EXOGEN-gezondheidszorgcomponent”).

Onze verplichtingen
We zijn wettelijk verplicht tot:

 • Geheimhouding van beschermde gezondheidsinformatie;li>
 • Aan u verstrekken van deze kennisgeving over onze wettelijke verplichtingen en privacytoepassingen met betrekking tot gezondheidsinformatie over u; en
 • Volgen van de voorwaarden van de kennisgeving die op dit moment wordt gebruikt.li>


Hoe wij gezondheidsinformatie kunnen gebruiken en bekendmaken
De volgende categorieën van activiteiten beschrijven de manieren waarop we gezondheidsinformatie die uw identiteit onthult, kunnen gebruiken en bekendmaken (“Gezondheidsinformatie”). Sommige categorieën bevatten voorbeelden, maar niet alle gebruikstypen of openbaarmakingen die zijn opgenomen in een categorie worden vermeld. Met uitzondering van de categorieën van activiteiten die hieronder worden beschreven, zullen we gezondheidsinformatie over u alleen met uw schriftelijke toestemming/autorisatie gebruiken of bekendmaken. Als u ons toestemming geeft om gezondheidsinformatie te gebruiken of bekend te maken voor een doel dat niet wordt vermeld in deze kennisgeving, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken door een schriftelijk verzoek te sturen naar onze Privacy Officer op het adres vermeld aan het einde van deze kennisgeving. We kunnen de gezondheidsinformatie over u echter te allen tijde bekendmaken of gebruiken op basis van uw toestemming vóór de ontvangst van uw bericht van herroeping.

a) Voor behandeling. Wij kunnen gezondheidsinformatie gebruiken ter ondersteuning van aangeboden diensten voor de gezondheidszorg. Wij kunnen gezondheidsinformatie onthullen aan artsen, verpleegkundigen, technici en ander personeel, met inbegrip van mensen buiten de gezondheidszorgcomponent van EXOGEN, die betrokken zijn bij uw medische zorg. Zo kunnen wij gezondheidsinformatie aan uw arts verstrekken in het kader van behandeldoeleinden om u te helpen met het gebruik van het botgenezingssysteem met ultrasoon geluid van EXOGEN.

b) Voor betaling. Bioventus en haar werknemers kunnen gezondheidsinformatie over u onthullen zodat wij of anderen een bedrag in rekening kunnen brengen of een betaling kunnen ontvangen van u, vanuit een overheidsprogramma, een zorgverzekeraar of een andere verantwoordelijke partij, voor de behandeling en de diensten die u ontvangt in verband met het botgenezingssysteem met ultrasoon geluid van EXOGEN. Zo kunnen wij uw zorgverzekeraar bijvoorbeeld informatie verstrekken over uw behandeling met het botgenezingssysteem met ultrasoon geluid van EXOGEN, zodat deze een dergelijke behandeling vergoedt. We kunnen uw zorgverzekeraar ook inlichten over de behandeling die u gaat krijgen, om voorafgaande goedkeuring te verkrijgen of om erachter te komen of uw verzekering de behandeling dekt. Als u ervoor kiest om deel te nemen aan EXOGEN VERBINDT, dan kunnen de verzamelde statistische gegevens worden uitgewisseld met zorgverzekeraars en hun medische bestuurders om terugbetaling te faciliteren.

c) Voor de gezondheidzorg. Wij kunnen gezondheidsinformatie gebruiken en bekendmaken ter ondersteuning van bedrijfsactiviteiten die nodig zijn voor het handhaven van hoge kwaliteit van zorg bij het verstrekken van diensten in het kader van de gezondheidszorgcomponent van EXOGEN aan patiënten en voor onze bedrijfs- en managementdoeleinden. Deze activiteiten zijn:

 • Controle over de toereikendheid en kwaliteit van de zorg die onze patiënten ontvangen, en de efficiëntie van onze activiteiten;
 • Ontwikkelen van klinische richtsnoeren voor onze diensten en het gebruik van het botgenezingssysteem met ultrasoon geluid van EXOGEN;
 • Evaluatie van klinische resultaten voor het botgenezingssysteem met ultrasoon geluid van EXOGEN;
 • Beheer van de werkzaamheden rond het botgenezingssysteem met ultrasoon geluid van EXOGEN;;
 • Uitvoeren van trainingsprogramma’s voor onze diensten en het gebruik van het botgenezingssysteem met ultrasoon geluid van EXOGEN; of
 • Uitvoeren of voorbereiden voor medische revisie, juridische diensten en .


d) Personen betrokken bij uw zorg of betaling voor uw zorg. Wij kunnen gezondheidsinformatie onthullen aan een persoon die betrokken is bij uw medische verzorging of die bijdraagt aan de betaling van uw zorg, zoals een familielid of vriend.

e) Onderzoek. Onder bepaalde omstandigheden kunnen we gezondheidsinformatie gebruiken en vrijgeven voor onderzoeksdoeleinden. Zo kan een onderdeel van een onderzoeksproject bijvoorbeeld bestaan uit het vergelijken van de gezondheid en het herstel van alle patiënten die een behandeling hebben ondergaan ten opzichte van degenen die een ander product voor dezelfde aandoening hebben ontvangen. Voordat we gezondheidsinformatie voor onderzoek gebruiken of onthullen, zal het project een speciale goedkeuringsprocedure doorlopen met een institutionele beoordelingscommissie of privacycommissie. Deze procedure evalueert een voorgesteld onderzoeksproject en het gebruik van gezondheidsinformatie teneinde de voordelen van het onderzoek en de behoefte aan privacy omtrent gezondheidsinformatie tegen elkaar af te wegen. We kunnen ook toestaan dat onderzoekers dossiers inzien om patiënten te identificeren die opgenomen zouden kunnen worden in hun onderzoeksproject of voor andere soortgelijke doeleinden, zolang ze de gezondheidsinformatie niet verwijderen of kopiëren.

f) Zakenrelaties. Wij kunnen gezondheidsinformatie onthullen aan de zakenrelaties die we inzetten voor het verlenen van diensten in het kader van de EXOGEN-gezondheidszorgcomponent als deze informatie nodig is voor dergelijke diensten. Zo kunnen we bijvoorbeeld onafhankelijke contractanten gebruiken om met u samen de bestelling van uw arts voor EXOGEN in te vullen of we kunnen een ander bedrijf gebruiken voor het uitvoeren van factureringsdiensten namens ons. Onze zakenpartners zijn contractueel verplicht om de privacy van uw gegevens te beschermen en mogen gegevens niet gebruiken of onthullen anders dan zoals contractueel of wettelijk toegestaan of vereist is.

g) Activiteiten in het kader van gezondheidstoezicht. Wij kunnen gezondheidsinformatie onthullen aan een toezichtsinstantie op het gebied van gezondheid voor wettelijk geautoriseerde activiteiten. Deze toezichtsactiviteiten omvatten bijvoorbeeld controles, onderzoeken, inspecties en licentiestatus van faciliteiten en leveranciers in de gezondheidszorg. Deze activiteiten zijn van overheidswege noodzakelijk ter controle van het systeem van gezondheidszorg, overheidsprogramma’s en naleving van wetten ten aanzien van burgerrechten.

h) Wettelijke vereisten. Wij zullen gezondheidsinformatie onthullen wanneer internationale, federale, staats- of lokale wetten dit vereisen.

i) We kunnen contact met u opnemen per post, e-mail of telefoon om u te herinneren aan afspraken of om u te vertellen over behandelmogelijkheden of alternatieven of gezondheidsgerelateerde voordelen, diensten en producten die voor u van belang kunnen zijn. Als u ervoor kiest om deel te nemen aan EXOGEN VERBINDT, dan kunnen wij u contacteren via e-mail, sms of telefoon om u te herinneren aan behandelingen en voor het geven van tips over algemene gezondheid en welzijn met betrekking tot botgenezing of specifieke suggesties over het gebruik van het EXOGEN-apparaat. Als anderen toegang hebben tot uw sms- of e-mailberichten, zal deze informatie ook voor hen beschikbaar zijn. We kunnen een zakenpartner aanstellen om u deze herinneringen voor behandelingen via EXOGEN VERBINDT te sturen.

Speciale omstandigheden
Naast het bovenstaande, kunnen we gezondheidsinformatie gebruiken en bekendmaken in de volgende zeldzame, speciale omstandigheden, waarvan sommige nooit voorkomen:

j) Voor het afwenden van een ernstige bedreiging voor de gezondheid of veiligheid. We kunnen gezondheidsinformatie gebruiken en onthullen wanneer dat nodig is ter voorkoming of vermindering van een ernstige bedreiging van de gezondheid en veiligheid voor uzelf, de algemene bevolking of een andere persoon. Openbaarmakingen zullen echter zijn aan iemand die in staat is om de dreiging te voorkomen.

k) Militairen en veteranen. Als u deel uitmaakt van de strijdkrachten kunnen wij gezondheidsinformatie vrijgeven wanneer vereist door de autoriteiten in de legerleiding. Wij kunnen ook gezondheidsinformatie vrijgeven aan bevoegde buitenlandse militaire autoriteiten als u deel uitmaakt van een buitenlands leger.

l) Bedrijfsongevallenverzekering. Wij kunnen gezondheidsinformatie onthullen als dit vereist wordt door en in de mate die nodig is om te voldoen aan wetten met betrekking tot de compensatie van arbeiders of soortgelijke programma’s. Dergelijke programma’s bieden uitkeringen bij arbeidsgerelateerde verwondingen of ziekte.

m) Activiteiten op het gebied van de volksgezondheid Wij kunnen gezondheidsinformatie onthullen voor activiteiten op het gebied van de volksgezondheid. Deze activiteiten omvatten over het algemeen bekendmakingen om reacties op medicijnen of problemen met producten te melden; gebruikers te waarschuwen voor het terughalen van producten die zij misschien gebruiken, en bepaalde producten te volgen en hun gebruik en werkzaamheid te controleren.

n) Rechtszaken en geschillen. Wij kunnen gezondheidsinformatie vrijgeven in antwoord op een uitspraak van een rechtbank of een administratieve beslissing. Wij kunnen ook gezondheidsinformatie vrijgeven in antwoord op een dagvaarding, verzoek tot openbaarmaking of een ander rechtmatig proces, maar alleen als inspanningen zijn gedaan om u op de hoogte te stellen van het verzoek of om een bevel tot bescherming van de gevraagde informatie te verkrijgen.

o) Wetshandhaving. Wij kunnen gezondheidsinformatie vrijgeven (1) wanneer vereist door bepaalde wetten die de rapportage vereisen van wonden of letsel, of in antwoord op een rechterlijk bevel, dagvaarding, bevel, sommering of andere soortgelijke procedure; (2) in antwoord op een verzoek door een rechtshandhavingsinstantie voor beperkte informatie om een verdachte, vluchteling, belangrijke getuige of vermiste persoon te identificeren of te lokaliseren; (3) in antwoord op een verzoek door een rechtshandhavingsinstantie voor informatie over het slachtoffer van een misdrijf als het slachtoffer instemt met de openbaarmaking of als, onder bepaalde beperkte omstandigheden, wij niet in staat zijn om de instemming van de persoon te verkrijgen; (4) over een overlijden waarvan wij denken dat het misschien het resultaat is van crimineel gedrag; of (5) over crimineel gedrag in onze gebouwen.

p) Patholoog-anatomen en keuringsartsen. Wij kunnen gezondheidsinformatie vrijgeven aan patholoog-anatomen of keuringsartsen. In sommige gevallen kan dit nodig zijn, bijvoorbeeld om de doodsoorzaak vast te stellen.

q) Nationale veiligheids- en inlichtingenactiviteiten. Wij kunnen gezondheidsinformatie vrijgeven aan gemachtigde federale ambtenaren voor inlichtingen, contraspionage en andere activiteiten voor nationale veiligheid die binnen de wet vallen.

r)Beschermende diensten voor de president van de Verenigde Staten en anderen. Wij kunnen gezondheidsinformatie vrijgeven aan gemachtigde federale ambtenaren zodat ze bescherming kunnen bieden aan de president van de Verenigde Staten, andere geautoriseerde personen of buitenlandse staatshoofden, of speciale onderzoeken kunnen uitvoeren.

s) Inmates Gedetineerden of personen in hechtenis. Wij kunnen in het geval van gedetineerden in een justitiële inrichting of die onder toezicht van een ambtenaar van de rechtshandhaving staan, gezondheidsinformatie vrijgeven aan de betreffende justitiële inrichting of ambtenaar. Dergelijke bekendmaking zou worden gemaakt indien gevraagd door de inrichting of de ambtenaar van rechtshandhaving (1) om u gezondheidszorg te geven, (2) ter bescherming van uw gezondheid en veiligheid of de gezondheid en de veiligheid van anderen, (3) voor de veiligheid en beveiliging van de justitiële inrichting, of (4) voor rechtshandhaving in de justitiële inrichting.

Uw rechten
U heeft de volgende rechten, onderworpen aan bepaalde beperkingen, met betrekking tot gezondheidsinformatie die wij over u hebben:

a) Recht op inzage en kopiëren. U heeft het recht op inzage en kopiëren van gezondheidsinformatie die kan worden gebruikt voor beslissingen over uw zorg of betaling van uw zorg. Indien we een digitaal medisch dossier over u gebruiken of hebben, kunt u een kopie van uw informatie in digitale vorm krijgen. We mogen u niet meer vragen voor een kopie of een samenvatting in digitale vorm dan vergoeding van onze arbeidskosten in reactie op uw aanvraag voor de kopie. U kunt ons ook een digitale kopie rechtstreeks laten verzenden naar een entiteit of een door u aangewezen persoon zolang als uw aanduidingen specifiek, duidelijk en opvallend zijn.

b) Recht om te wijzigen. Als u denkt dat gezondheidsinformatie waarover wij beschikken onjuist of onvolledig is, kunt u ons om wijziging van de informatie vragen. U heeft het recht om een wijziging te verzoeken voor zolang de informatie wordt bijgehouden door of voor ons. U dient ons de reden van uw verzoek mee te delen.

c) Recht op verantwoording van informatieverschaffing. U heeft het recht om te vragen om verantwoording van bepaalde openbaarmaking van gezondheidsinformatie die we hebben gedaan.

d) Recht om te vragen om beperkingen. U heeft het recht om te vragen om een restrictie of beperking van de gezondheidsinformatie die we gebruiken of vrijgeven voor behandeling, betaling of activiteiten op het gebied van gezondheidszorg. U heeft het recht om te vragen om een limiet op de gezondheidsinformatie die wij over u onthullen aan iemand die betrokken is bij uw zorg of de betaling voor uw zorg, zoals een familielid of vriend. Zo zou u ons kunnen vragen geen informatie over uw behandeling met uw echtgenoot te delen. We zijn niet verplicht om akkoord te gaan met uw verzoek, behalve als uw verzoek het onthullen van gezondheidsinformatie aan een zorgverzekeraar betreft, als het doel van de bekendmaking niets te maken heeft met uw behandeling, en de medische diensten of producten waar de onthulling op van toepassing is, reeds volledig contant door u zijn betaald. Als we akkoord gaan met uw verzoek, zullen wij aan uw verzoek voldoen tenzij we de gegevens moeten gebruiken of onthullen in bepaalde situaties van dringende medische verzorging. Wij kunnen onze instemming met een beperking te allen tijde beëindigen door schriftelijke kennisgeving aan u, maar onze beëindiging geldt alleen voor gegevens gecreëerd of ontvangen nadat we u het bericht van beëindiging hebben gestuurd, tenzij u akkoord gaat met beëindiging met terugwerkende kracht.

e) Recht om te vragen om vertrouwelijke communicatie. U heeft het recht te verzoeken dat wij met u op een bepaalde manier of op een bepaalde locatie communiceren over medische kwesties. U kunt bijvoorbeeld vragen of wij alleen contact met u opnemen via e-mail of op het werk. Uw aanvraag dient te specificeren hoe of waar u gecontacteerd wenst te worden. Wij gaan in op redelijke verzoeken.

f) Recht op een papieren kopie van deze kennisgeving. U heeft recht op een papieren kopie van deze kennisgeving. U kunt ons op elk gewenst moment vragen u een kopie van deze kennisgeving te geven. Zelfs als u heeft ingestemd met ontvangst van een digitale versie, heeft u nog steeds recht op een papieren kopie van deze kennisgeving. Een exemplaar van onze huidige kennisgeving is te vinden op onze website www.exogen.com.

g) Recht op kennisgeving schending. U heeft het recht om te worden ingelicht na schending van onbeveiligde beschermde gezondheidsinformatie.

Hoe oefent u uw rechten uit
Alleen de Privacy Officer van onze EXOGEN-gezondheidszorgcomponent kan ingaan op uw verzoek om uitoefening van uw rechten in deze kennisgeving. Om aanspraak te maken op uw rechten dient u een schriftelijke aanvraag te richten aan de Privacy Officer van de EXOGEN-gezondheidszorgcomponent:

Kimberly Miller
1900 Charles Bryan Road, Suite 275
Cordova, TN 38016
(901) 341-2952
(866) 486-2195 - fax

Geen enkele andere persoon is gerechtigd om in te gaan op verzoeken om uitoefening van de in deze kennisgeving beschreven rechten.

Wijzigingen van deze kennisgeving

We behouden ons het recht voor deze kennisgeving op enig moment te wijzigen. Wij behouden ons het recht voor om de herziene of gewijzigde kennisgeving van kracht te laten zijn op gezondheidsinformatie die we al hebben, alsmede alle informatie die wij in de toekomst ontvangen. De kennisgeving bevat de effectieve datum onder de titel “Kennisgeving van privacytoepassingen voor medische informatie”. Kopieën van een herziene kennisgeving zullen worden verstrekt op schriftelijk verzoek, en onze actuele kennisgeving wordt geplaatst op www.exogen.com.

Klachten en vragen
Als u denkt dat uw privacyrechten zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij ons of de Secretary of the Department of Health and Human Services (VS). Als u een klacht bij ons wilt indienen, kunt u contact opnemen met de Privacy Officer van onze EXOGEN-gezondheidszorgcomponent op het hierboven vermelde adres. Alle klachten moeten schriftelijk worden ingediend. U zult geen straf ondervinden voor het indienen van een klacht. Indien u vragen heeft over deze kennisgeving, dan kunt u contact opnemen met de Privacy Officer van onze EXOGEN-gezondheidszorgcomponent.

 • Hoge therapietrouw21
 • Bewezen klinische
  effectiviteit2-4
 • > >
 • Uitstekende resultaten
  in fractuurgenezing