Wilt u meer weten?

Neem contact met ons op,
0800 0599 (gratis).

Voorwaarden voor gebruik

LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT.

Akkoord met de voorwaarden van gebruik als een eerste vereiste voor het gebruik van de website. Welkom bij the Bioventus LLC. (hierna “Bioventus”) website www.exogen.com (de “website”). Door de website te bezoeken en te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende Algemene voorwaarden voor gebruik, met inbegrip van, zonder beperking, de disclaimer van alle garanties zowel uitdrukkelijke als impliciete, de disclaimer van alle aansprakelijkheid, en het privacybeleid van de website. Als u niet met de Algemene voorwaarden voor gebruik instemt, is het u niet toegestaan de website te gebruiken.

Toepassingsgebied. De Algemene & Voorwaarden voor gebruik uiteengezet in deze overeenkomst gelden alleen voor uw gebruik van deze website. Bioventus exploiteert andere websites die door hun eigen bepalingen en voorwaarden voor gebruik, zoals opgegeven binnen die websites, worden gedekt.

Gezondheidsinformatie. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. De informatie op deze website is alleen bedoeld om patiënten en familieleden te helpen meer inzicht te krijgen in bepaalde aandoeningen en behandelopties. Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies en mag niet worden geïnterpreteerd als aanbeveling voor een behandeling. Alleen een arts die de mogelijkheid heeft gehad om te communiceren met de patiënt, met inzage in de dossiers van de patiënt en de mogelijkheid om passende follow-up uit te voeren, kan aanbevelingen geven voor een behandeling. Raadpleeg altijd uw arts of andere gekwalificeerde zorgverlener voor eventuele vragen met betrekking tot een medische aandoening. De inhoud van de website is niet bedoeld om te worden gebruikt als basis voor medische diagnose of behandeling. Medisch advies dient u nooit te negeren of later te raadplegen vanwege iets wat u op deze website heeft gelezen.

Recht om de Algemene & voorwaarden voor gebruik te wijzigen. Bioventus behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden voor gebruik op elk gewenst moment, naar eigen goeddunken, met of zonder kennisgeving, te wijzigen. Alle wijzigingen van deze Algemene voorwaarden voor gebruik zullen onmiddellijk na plaatsing van de aanpassingen op de website van kracht zijn. U stemt ermee in deze webpagina te controleren elke keer dat u de website bezoekt om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Door uw bezoek aan de website te continueren, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze wijzigingen van de Algemene voorwaarden voor gebruik.

Toepasselijkheid uitsluitend op online activiteiten. U erkent en aanvaardt dat, tenzij Bioventus specifiek anders bepaalt, deze Algemene voorwaarden voor gebruik alleen van toepassing zijn op deze website en online activiteiten van Bioventus via de website, en niet van toepassing zijn op offline activiteiten van Bioventus.

Bevoegdheid gebruikers. De website en haar diensten zijn alleen beschikbaar voor personen en entiteiten die onder toepasselijk recht wettelijk bindende overeenkomsten kunnen aangaan. Zonder beperking van het voorgaande, zijn de website en haar diensten niet beschikbaar voor iedereen onder de leeftijd van dertien (13). Indien u niet voldoet aan de kwalificaties uiteengezet in deze paragraaf, is het u niet toegestaan de website te gebruiken.

De website is bedoeld voor het exclusieve gebruik van ingezetenen van de Verenigde Staten van Amerika. Bioventus beweert niet dat de materialen op de website geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik in andere landen. Bovendien kunnen productindicaties voor gebruik variëren per land.

Recht om toegang te beëindigen. Bioventus kan, naar eigen goeddunken en met of zonder reden, uw toegang tot en gebruik van de website beëindigen. Bioventus kan haar rechten uit hoofde van deze paragraaf op elk gewenst moment uitoefenen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid jegens u of een derde partij.

Copyrightinformatie. Alle inhoud op de website, inclusief zonder beperking, alle tekst, illustraties, logo’s, afbeeldingen, foto’s, video’s, muziek en geluiden is eigendom van Bioventus (© 2012 Bioventus LLC. Alle rechten voorbehouden.) of wordt gebruikt met toestemming en valt onder de integrale bescherming van de Amerikaanse en internationale wetgeving op het gebied van auteursrechten. De website en de inhoud van de website mogen alleen worden gebruikt indien toegestaan door Bioventus op de website. U mag inhoud alleen downloaden voor persoonlijk gebruik voor niet-commerciële doeleinden. Alle andere reproducties en vormen van gebruik, met inbegrip van reproductie voor commerciële doeleinden of niet-persoonlijk gebruik, wijziging, distributie, transmissie, herpublicatie, vertoning of presentatie van de inhoud, zijn strikt verboden zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van Bioventus. U mag de website niet framen of naar de website linken zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van Bioventus. Schendingen van de auteursrechten van Bioventus kunnen leiden tot ernstige civiel- en strafrechtelijke sancties.

Kennisgeving handelsmerk. Handelsmerken die op de website verschijnen, inclusief zonder beperking BIOVENTUS en EXOGEN, zijn het eigendom van hun respectieve eigenaar en mogen niet worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van hun eigenaar. Het ontwerp en de lay-out van de website wordt beschermd door wetgeving op het gebied van bedrijfsimago en mag niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd of geïmiteerd. Schendingen van de auteursrechten van Bioventus kunnen leiden tot ernstige civiel- en strafrechtelijke sancties.

Gegevens die u aan Bioventus verstrekt. Als u ideeën, suggesties, notities, tekeningen, afbeeldingen, concepten of andere informatie (gezamenlijk “ideeën”) indient bij Bioventus, geeft u die ideeën en al uw daarbij betrokken rechten, gratis op ten gunste van Bioventus. Dergelijke ideeën worden geacht niet-vertrouwelijk te zijn en Bioventus heeft geen verplichting van welke aard dan ook met betrekking tot dergelijke ideeën en is vrij om de ideeën te reproduceren, te gebruiken, openbaar te maken en te distribueren aan anderen zonder beperking, zonder uw toestemming of enige compensatie aan u of iemand anders. Bioventus mag knowhow of technieken vervat in dergelijke ideeën voor welk doel dan ook gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot de ontwikkeling, productie en marketing van producten met dergelijke informatie.

Garantiedisclaimer; beperking van aansprakelijkheid. Door deze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord dat het gebruik van de website op eigen risico is. De website kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Bioventus garandeert niet de juistheid van de informatie of uitspraken die op de website verschijnen.

DEZE WEBSITE WORDT AANGEBODEN DOOR BIOVENTUS IN DE STAAT WAARIN HIJ ZICH BEVINDT EN BESCHIKBAAR IS ("AS IS" EN "AS AVAILABLE”). BIOVENTUS GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN ENIGE SOORT, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, OVER DE WERKINGSMODUS VAN DE WEBSITE, DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN OF PRODUCTEN OPGENOMEN OP DEZE SITE. BIOVENTUS WIJST ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID AF BEHOUDENS VOOR ZOVER VEREIST KRACHTENS HET TOEPASSELIJK RECHT.

BIOVENTUS KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR SCHADE VAN ENIGE SOORT DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, PUNITIEVE EN DAARUIT VOORTVLOEIENDE SCHADE. GEEN ENKEL MONDELING ADVIES OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE GEGEVEN DOOR BIOVENTUS SCHEPT EEN GARANTIE, NOCH ZULT U ZICH VERLATEN OP DERGELIJKE INFORMATIE OF DERGELIJK ADVIES.

Disclaimer verantwoordelijkheid voor materiaal geplaatst op “gelinkte” sites. Er kunnen links op de website voorkomen waarmee u de website kunt verlaten en andere websites kunt bezoeken. Dienovereenkomstig is Bioventus niet aansprakelijk en kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, diensten, beelden, afbeeldingen, producten of representaties van gelinkte websites. Bioventus kan niet en zal niet garanderen, verklaren of waarborgen dat de inhoud van die gelinkte websites nauwkeurig, juridisch of onschadelijk is, of dat deze websites geen virussen bevatten of anderszins negatief van invloed zijn op uw computer. Bioventus biedt links naar deze andere websites uitsluitend aan voor uw gemak. De opname van een link door Bioventus impliceert niet dat Bioventus de gelinkte website sponsort of bekrachtigt, of is verbonden met of goedkeuring hecht aan de gelinkte website.

Vrijwaring. Als voorwaarde voor uw gebruik van de website, verklaart en garandeert u aan Bioventus dat u de website niet zult gebruiken voor onwettige doeleinden of op manieren die zijn verboden door deze Algemene voorwaarden voor gebruik of die de website kunnen beschadigen of uitschakelen of het gebruik en gebruiksplezier van de website voor een andere partij kan verstoren. U gaat akkoord met vrijwaring en het schadeloosstellen van Bioventus, haar functionarissen, agenten en werknemers bij verlies, aansprakelijkheid, schade, kosten of onkosten, inclusief redelijke advocaten-onkosten, die voortvloeien uit eventuele acties, vervolgingen of claims van derden die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de website.

Privacybeleid.Overeenkomstig de bepalingen van het privacybeleid van deze website respecteert Bioventus de privacy van haar gebruikers. Om het privacybeleid van deze website te bekijken, klik hier.

Toepasselijk recht. Bioventus heeft kantoren in Durham, North Carolina (VS). Geschillen voortvloeiend uit of gerelateerd aan deze Algemene voorwaarden voor gebruik worden beheerst door de wetten van de staat North Carolina, zonder uitvoering te geven aan enigerlei richtlijn inzake strijdige wetgeving. Hierbij stemt u onherroepelijk en onvoorwaardelijk in met onderwerping aan de exclusieve bevoegdheid van de staats- en federale rechtbanken gelegen in Durham County, North Carolina (VS) voor eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene voorwaarden voor gebruik.

Scheidbaarheid. The De bepalingen van deze Algemene voorwaarden voor gebruik zijn scheidbaar en de ongeldigheid of onafdwingbaarheid van een bepaling doet geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Fusie. Deze Algemene voorwaarden voor gebruik en het privacybeleid van deze website en iedere andere beleidsmaatregel waarnaar hierin wordt verwezen en die is opgenomen door middel van referentie, vormen de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst en vervangt alle voorgaande verklaringen of overeenkomsten, geschreven of mondeling, tussen de partijen.

Revisiedatum. Deze Algemene voorwaarden voor gebruik zijn voor het laatst herzien op 17 september 2012.

  • Hoge therapietrouw21
  • Bewezen klinische
    effectiviteit2-4
  • > >
  • Uitstekende resultaten
    in fractuurgenezing