Lurer du på noe?

Ring oss på
800 12192 (grønt nummer).

Personvernsbestemmelser

MELDING OM PERSONVERNSBESTEMMELSER FOR EXOGEN®-HELSEVERNSDELEN

Effektiv dato: 20. september 2013

DENNE MERKNADEN BESKRIVER HVORDAN MEDISINSK INFORMASJON OM DEG KAN BRUKES OG OFFENTLIGGJØRES,
SAMT HVORDAN DU KAN FÅ TILGANG TIL DENNE INFORMASJONEN. GJENNOMGÅ DEN NØYE.


Når denne meldingen gjelder
Denne meldingen oppsummerer personvernbestemmelsene til helsevernsdelen for EXOGEN ultralydbasert bentilhelingssystem i Bioventus LLC ("Bioventus") og medlemmene av arbeidsstyrken som gir EXOGEN-behandlingstjenester til pasienter på resept, eller får erstatning for EXOGEN, og divisjonene, avdelingene eller forretningsenhetene som gir tjenester for å støtte disse behandlings- og erstatningsfunksjonene ("EXOGEN-helsevernsdel").

Vår forpliktelse
Vi er lovmessig forpliktet til å:

 • opprettholde konfidensialiteten til beskyttede helseopplysninger;
 • gi deg denne merknaden om våre lovmessige forpliktelser og personvernbestemmelser vedrørende helseopplysninger om deg, og
 • følge betingelsene i merknaden vår som gjelder for øyeblikket.


Slik kan vi bruke og offentliggjøre helseopplysninger
Følgende aktivitetskategorier beskriver måtene vi kan bruke og offentliggjøre helseopplysninger som identifiserer deg ("Helseopplysninger"). Noen av kategoriene inkluderer eksempler, men alle typer anvendelser eller offentliggjøringer i en kategori er ikke angitt. Med unntak av aktivitetskategoriene beskrevet nedenfor vil vi kun bruke eller offentliggjøre helseopplysninger om deg med din skriftlige tillatelse/autorisasjon. Hvis du gir oss tillatelse til å bruke eller offentliggjøre helseopplysninger til et formål som ikke er angitt i denne merknaden, kan du trekke tilbake denne tillatelsen når som helst ved å sende en skriftlig anmodning til vår personvernssjef til adressen angitt nederst på denne merknaden. Vi kan imidlertid offentliggjøre eller bruke helseopplysninger som avhenger av din autorisasjon når som helst før vi får beskjed om tilbaketrekkingen.

a) Til behandling. Vi kan bruke helseopplysninger til å bidra til vårt tilbud av helsetjenester. Vi kan offentliggjøre helseopplysninger til leger, sykepleier, teknikere eller annet personell, inkludert personer utenfor EXOGEN-helsevernsdelen som kan være involvert i din medisinske behandling. For eksempel kan vi gi helseopplysninger til legen din for å hjelpe deg med å bruke EXOGEN ultralydbasert bentilhelingssystem som egnet for behandlingsformål.

b) Til betaling. Bioventus og deres ansatte kan offentliggjøre helseopplysninger om deg slik at vi eller andre personer kan fakturere eller få betalinger fra deg, fra et regjeringsprogram, et forsikringsselskap eller en annen ansvarlig tredjepart for behandling og tjenester du får i forbindelse med EXOGEN ultralydbasert bentilhelingssystem. For eksempel kan vi gi ditt helseforsikringsselskap informasjon om din behandling med EXOGEN ultralydbasert bentilhelingssystem for å sørge for at de vil betale for denne behandlingen. Vi kan også fortelle forsikringsselskapet ditt om en behandling du skal få for å skaffe godkjenning på forhånd eller for å bestemme om forsikringen din vil dekke behandlingen. Hvis du velger å delta i EXOGEN CONNECTS-programmet, kan samlede data deles med helseforsikringsselskaper og deres medisinske direktører for å forenkle erstatningsprosessen..

c) Til helsetjenester. Vi kan bruke og offentliggjøre helseopplysninger for å støtte forretningsaktiviteter som er nødvendige for å ivareta helsetjenester av høy kvalitet ved levering av tjenester fra EXOGEN-helsevernsdelen til pasienter og til våre forretnings- og administrasjonsformål. Disse aktivitetene inkluderer:

 • Evaluere tilstrekkeligheten og kvaliteten av helsetjenestene pasientene våre får, og effektiviteten av aktivitetene våre;
 • Utvikle kliniske retningslinjer for tjenestene våre og bruken av EXOGEN ultralydbasert bentilhelingssystem;
 • Evaluere kliniske resultater for EXOGEN ultralydbasert bentilhelingssystem;
 • Administrere handlinger med EXOGEN ultralydbasert bentilhelingssystem;
 • Utføre opplæringsprogrammer for tjenestene våre og bruken av EXOGEN ultralydbasert bentilhelingssystem; eller
 • Utføre eller arrangere medisinsk evaluering, juridiske tjenester og revisjonsfunksjoner.


d) Personer som er involvert i din behandling eller betalingen av behandlingen. Vi kan offentliggjøre helseopplysninger til en person som er involvert i din medisinske behandling eller bidrar til å betale for betalingen, for eksempel et familiemedlem eller en venn.

e) Forskning. Under visse omstendigheter kan vi bruke og offentliggjøre helseopplysninger til forskningsformål. For eksempel kan et forskningsprosjekt innebære å sammenligne helsen og restitusjonen til alle pasienter som fikk én behandling med de som fikk et annet produkt for samme tilstand. Før vi bruker eller offentliggjør helseopplysninger til forskning, vil prosjektet gjennomgå en spesifikk godkjenningsprosess med en regional etisk komité eller personvernkomité. Prosessen evaluerer et foreslått forskningsprosjekt og dets bruk av helseopplysninger for å veie opp fordelene med forskning mot behovet for personvern av helseopplysninger. Vi kan også tillate at forskere ser på journaler for å bidra til å identifisere pasienter som kan inkluderes i deres forskningsprosjekt eller andre lignende formål, så lenge de ikke fjerner eller tar kopier av helseopplysningene med seg.

f) Forretningspartnere. Vi kan offentliggjøre helseopplysninger til forretningspartnere som vi ansetter for å gi tjenester til EXOGEN-helsevernsdelen hvis opplysningene er nødvendige for slike tjenester. For eksempel kan vi benytte uavhengige leverandører for å hjelpe deg med å fylle ut legerekvisisjonen for EXOGEN, eller vi kan bruke et annet selskap til å utføre faktureringstjenester på dine vegne. Våre forretningspartnere er kontraktsmessig forpliktet til å beskytte personvernet til informasjonen din, og kan ikke bruke eller offentliggjøre slik informasjon på andre måter enn det som er tillatt eller påkrevd av kontrakten eller annen lovgivning.

g) Helsetilsynsaktiviteter. Vi kan offentliggjøre helseopplysninger til et helsetilsynsbyrå for lovbemyndigede aktiviteter. Disse tilsynsaktivitetene inkluderer for eksempel revisjoner, undersøkelser, inspeksjoner og lisensiering av medisinske institusjoner og leverandører. Disse aktivitetene er nødvendige for at regjeringen skal kunne overvåke helsevesenet, regjeringsprogrammer og overholdelsen av menneskerettighetslover.

h) Som påkrevd av loven. Vi offentliggjør helseopplysninger når dette er påkrevd ifølge internasjonal, føderal, statlig eller lokal lovgivning.

i) Vi kan kontakte deg via post, e-post eller telefon for å minne deg på avtaler eller fortelle deg om behandlingsalternativer eller alternativer eller helserelaterte fordeler, tjenester og produkter som kan være interessante for deg. Hvis du velger å delta i EXOGEN CONNECTS, kan vi kontakte deg via e-post, tekstmelding eller telefon for å gi deg behandlingspåminnelser og generelle helse- og velværetips forbundet med bentilheling eller spesifikke forslag vedrørende bruk av EXOGEN-enhten. Hvis du gir andre tilgang til dine tekst- eller e-postmeldinger, er denne informasjonen også tilgjengelig for dem. Vi kan ansette en forretningspartner for å gi deg slike EXOGEN CONNECTS-behandlingspåminnelser.

Spesielle omstendigheter
I tillegg til det ovenstående kan vi bruke og offentliggjøre helseopplysninger i følgende sjeldne, spesielle omstendigheter, som ikke nødvendigvis vil oppstå:

j) For å unngå alvorlige helse- og sikkerhetstrusler. Vi kan bruke og offentliggjøre helseopplysninger ved behov for å forebygge eller redusere en alvorlig trussel for din eller andres helse og sikkerhet, eller helsen og sikkerheten til allmennheten. Slik offentliggjøring vil imidlertid skje til personer som kan være i stand til å bidra til å forebygge trusselen.

k) Hæren og veteraner. Hvis du er en del av de væpnede styrkene, kan vi offentliggjøre helseopplysninger som påkrevd av forsvarsmyndighetene. Vi kan også offentliggjøre helseopplysninger til de relevante utenlandske forsvarsmyndighetene hvis du tilhører en fremmed forsvarsstyrke.

l) Arbeiderkompensasjon. Vi kan offentliggjøre helseopplysninger som autorisert ved lover forbundet med arbeiderkompensasjon eller lignende programmer, i den grad det er nødvendig for å overholde disse. Disse programmene gir fordeler for arbeidsrelatert(e) skader eller sykdom..

m) Offentlige helseaktiviteter. Vi kan offentliggjøre helseopplysninger for offentlige helseaktiviteter. Disse aktivitetene inkluderer som regel offentliggjøringer for å rapportere reaksjoner på legemidler eller problemer med produkter; underrette personer om tilbaketrekning av produkter de kanskje bruker; og spore bestemte produkter og overvåke deres bruk og effekt.

n) Søksmål og tvister. Vi kan offentliggjøre helseopplysninger som respons på en rettsordre eller administrativ ordre. Vi kan også offentliggjøre helseopplysninger som respons på en stevning, granskningsanmodning eller annen rettslig prosess, men kun etter at vi har forsøkt å fortelle deg om anmodningen eller få tak i en ordre som beskytter den anmodede informasjonen.

o) Rettshåndhevelse. Vi kan offentliggjøre helseopplysninger (1) som påkrevd av bestemte lover som krever rapportering av sår- eller personskader, eller som respons på en rettsordre, stevning, kjennelse, rettsinnkalling eller lignende prosess; (2) som respons på en anmodning fra påtalemyndighetene for begrenset informasjon for å identifisere eller lokalisere en mistenkt, en flyktning, et sentralt vitne eller en savnet person; (3) som respons på en anmodning fra påtalemyndighetene for informasjon om offeret av kriminell handling hvis offeret samtykker i offentliggjøring eller hvis, under bestemte begrensede omstendigheter, vi ikke kan få personens samtykke; (4) om et dødsfall vi tror kan være en følge av en kriminell handling; eller (5) om kriminelle handlinger i våre lokaler.

p) Rettsmedisinere og patologer. Vi kan offentliggjøre helseopplysninger til en rettsmedisiner eller patolog. Under noen omstendigheter kan dette være nødvendig, for eksempel for å fastslå dødsårsaken.

q) Nasjonal sikkerhet og etterretningsaktiviteter. Vi kan offentliggjøre helseopplysninger til autoriserte føderale embetsmenn for etterretning, kontraetterretning og andre nasjonale sikkerhetsaktiviteter som er autorisert ifølge loven.

r) Beskyttende tjenester for presidenten og andre. Vi kan offentliggjøre helseopplysninger til autoriserte føderale embetsmenn slik at de kan gi beskyttelse til presidenten, andre autoriserte personer eller utenlandske statsoverhoder, eller utføre spesielle undersøkelser.

s) Personer i fengsel eller forvaring. For personer som sitter i fengsel eller er under forvaring av påtalemyndighetene, kan vi offentliggjøre helseopplysninger til det relevante fengselet eller påtalemyndighetene. Denne offentliggjøringen skjer kun hvis det anmodes av fengselet eller påtalemyndighetene (1) for å gi deg helsetjenester, (2) for å beskytte din eller andres helse og sikkerhet, (3) for fengselets sikkerhet eller (4) for rettshåndhevelse i fengselet.

Dine rettigheter
Du har følgende rettigheter, underlagt enkelte begrensninger, angående helseopplysninger vi lagrer om deg:

a) Rett til å undersøke og kopiere. Du har rett til å undersøke og kopiere helseopplysninger som kan brukes til å ta beslutninger om din behandling eller til å behandle behandlingen. Hvis vi bruker eller ivaretar en elektronisk helsejournal om deg, kan du få en kopi av informasjonen i elektronisk format. Vi vil ikke ta mer betalt for en kopi eller et sammendrag i elektronisk format enn kostnadene forbundet med vårt arbeid med å svare på kopianmodningen. Du kan også be oss om å sende en elektronisk kopi direkte til en enhet eller person anvist av deg, så fremt anvisningen er tydelig, utvetydig og spesifikk.

b) Rett til å endre. Hvis du føler at helseopplysningene vi har er feilaktige eller ufullstendige, kan du be oss om å endre opplysningene. Du har rett til å be om en endring så lenge opplysningene ivaretas av eller for oss. Du må fortelle oss årsaken til anmodningen.

c) Rett til en redegjørelse over offentliggjøringer.Du har rett til å be om en redegjørelse over bestemte offentliggjøringer av opprettede helseopplysninger.

d) Rett til å be om restriksjoner. Du har rett til å be om en restriksjon eller begrensning av helseopplysninger som vi bruker eller offentliggjør for behandling, betaling eller helsetjenester. Du har rett til å be om en begrensning av helseopplysninger som vi offentliggjør om deg til noen som er involvert i din behandling eller betalingen av behandlingen, for eksempel et familiemedlem eller en venn. For eksempel kan du be om at vi ikke deler informasjon om behandlingen med partneren din. Vi trenger ikke å samtykke i anmodningen din, bortsett fra at vi må overholde en anmodning fra deg om ikke å offentliggjøre dine helseopplysninger til en helseforsikring, hvis formålet med offentliggjøringen ikke er forbundet med behandlingen, og behandlingsartikler eller -tjenester som informasjonen gjelder er fullstendig betalt. Hvis vi samtykker i anmodningen din, overholder vi anmodningen med mindre vi er nødt til å bruke eller offentliggjøre informasjonen i bestemte nødbehandlingsstuasjoner. Vi kan oppheve vårt samtykke til en restriksjon når som helst ved å underrette deg skriftlig, men opphevelsen gjelder kun opplysninger som ble opprettet eller mottatt etter at vi sendte deg opphevelsesmeldingen, med mindre du går med på å gjøre opphevelsen retroaktiv.

e) Rett til å be om konfidensiell kommunikasjon. Du har rett til å be om at vi kommuniserer med deg om medisinske forhold på en bestemt måte eller på et bestemt sted. For eksempel kan du be om at vi kun kontakter deg via e-post eller på jobb. Anmodningen din må spesifisere hvordan eller hvor du ønsker å bli kontaktet. Vi vil imøtekomme rimelige anmodninger.

f) Rett til en papirkopi av denne meldingen Du har rett til å få en papirkopi av denne meldingen. Du kan be oss om å gi deg en kopi av denne meldingen når som helst. Selv om du har gått med på å motta denne meldingen elektronisk, har du fremdeles rett til å få en papirkopi av denne meldingen. Du kan få en kopi av vår gjeldende melding på nettstedet vårt, www.exogen.com.

g) Rett til varsel om brudd. Du har rett til å bli varslet når et brudd av usikret PHI har funnet sted.

Slik håndhever du rettighetene dine
Kun vår personvernssjef for EXOGEN-helsevernsdelen kan godkjenne anmodningen din om å håndheve noen av rettighetene beskrevet i denne meldingen. For å håndheve noen av rettighetene dine må du sende inn en anmodning til vår personvernssjef for EXOGEN-helsevernsdelen:

Kimberly Miller
1900 Charles Bryan Road, Suite 275
Cordova, TN 38016
(901) 341-2952
(866) 486-2195 - fax

Ingen andre personer er autorisert til å godkjenne anmodninger om å håndheve rettighetene beskrevet i denne meldingen.

Endringer av denne meldingen

Vi forbeholder oss retten til å endre denne meldingen. Vi forbeholder oss retten til å gjøre den oppdaterte eller endrede meldingen effektiv for eksisterende helseopplysninger, samt opplysninger vi mottar i fremtiden. Meldingen inneholder den effektive datoen under tittelen "Melding om personvernbestemmelser for medisinsk informasjon". Kopier av oppdaterte merknader skaffes tilveie ved skriftlig anmodning, og vår gjeldende melding er angitt på www.exogen.com.

Klager og spørsmål
Hvis du mener at ditt personvern er krenket, kan du legge frem en klage til oss eller sekretæren ved avdelingen for helse- og sosialtjenester. For å legge frem en klage til oss, må du kontakte vår personvernssjef for EXOGEN-helsevernsdelen på adressen ovenfor. Alle klager må fremlegges skriftlig. Du vil ikke bli straffet for å legge frem en klage. Hvis du har spørsmål om denne meldingen, må du kontakte vår personvernssjef for EXOGEN-helsevernsdelen.

 • Høy behandlings-
  overholdelse21
 • +
 • Dokumentert
  klinisk effekt2-4
 • > >
 • Vellykkede frakturtil-
  helingsresultater