Pytania?

Skontaktuj się z nami pod nr telefonu 00800 3111 376 (bezpłatny) lub +48 22 116 8596.

Zasady zachowania prywatności

INFORMACJA EXOGEN® HEALTH CARE COMPONENT O ZASADACH ZACHOWANIA PRYWATNOŚCI

Data wejścia w życie: 20 września 2013 r

NINIEJSZA INFORMACJA OPISUJE SPOSÓB WYKORZYSTANIA ORAZ UJAWNIANIA INFORMACJI MEDYCZNYCH ORAZ UZYSKIWANIA DO NICH DOSTĘPU. PROSZĘ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z INFORMACJĄ.

Sytuacje, do których niniejsza informacja ma zastosowanie
Niniejsza informacja zawiera streszczenie zasad zachowania prywatności przez EXOGEN Ultrasound Bone Healing System Health Care Component firmy Bioventus LLC („Bioventus”) oraz jej pracowników świadczących usługi terapii urządzeniem EXOGEN na rzecz pacjentów zgodnie ze wskazaniami lub w celu uzyskania refundacji za urządzenie EXOGEN oraz te oddziały, departamenty oraz jednostki biznesowe świadczące usługi na rzecz wsparcia tych terapii oraz refundacji („EXOGEN Health Care Component”).

Obowiązki
Zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani do:

 • Zachowania poufności chronionych informacji zdrowotnych;
 • Przekazywania informacji na temat naszych zobowiązań prawnych oraz zasad zachowania poufności w stosunku do Pana(-i) informacji zdrowotnych; oraz
 • Przestrzegania warunków informacji obowiązującej w danym momencie.


Sposób wykorzystania i ujawniania informacji zdrowotnych
Poniższe kategorie działań opisują sposób wykorzystania i ujawniania informacji zdrowotnych, które mogą Pana(-ą) zidentyfikować („Informacje zdrowotne”). Niektóre z tych kategorii zawierają przykłady, ale w danej kategorii nie wymieniono wszystkich rodzajów wykorzystania lub ujawnienia. Z wyjątkiem kategorii działań opisanych poniżej, będziemy wykorzystywali lub ujawniali Informacje zdrowotne na Pana(-i) temat wyłącznie za Pana(-i) pisemną zgodą/upoważnieniem. Jeśli wyraża Pan(-i) zgodę na wykorzystanie lub ujawnienie Informacji zdrowotnych w celu niewymienionym w tej informacji, mogą Państwo w każdej chwili cofnąć takie pozwolenie, wysyłając pisemny wniosek do Dyrektora ds. prywatności na adres zamieszczony na końcu tej informacji. Jednakże, w każdej chwili do czasu otrzymania informacji o cofnięciu upoważnienia możemy przekazać lub wykorzystać Informacje zdrowotne na Pana(-i) temat na podstawie Pana(-i) upoważnienia.

a) Do celów leczenia. Możemy wykorzystywać Informacje zdrowotne w ramach pomocy w świadczeniu usług opieki zdrowotnej. Możemy ujawniać Informacje zdrowotne lekarzom, pielęgniarkom, technikom lub innemu personelowi, w tym osobom spoza EXOGEN Health Care Component, które mogą być zaangażowane w świadczenie opieki zdrowotnej. Na przykład możemy przekazać Informacje zdrowotne lekarzowi, aby wspomóc Pana(-ią) w korzystania z Ultradźwiękowego systemu gojenia kości EXOGEN (ang. EXOGEN Ultrasound Bone Healing System) do celów leczenia.

b) Do celów dokonywania płatności. Firma Bioventus i jej pracownicy mogą ujawniać Informacje zdrowotne na Pana(-i) temat, abyśmy my lub inne podmioty mogły dokonywać rozliczeń lub otrzymywać płatność od Pana(-i), programów rządowych, towarzystw ubezpieczeniowych oraz innych odpowiedzialnych podmiotów zewnętrznych w związku z terapią lub usługami świadczonymi na Pana(-i) rzecz w związku z Ultradźwiękowym systemem gojenia kości EXOGEN (ang. EXOGEN Ultrasound Bone Healing System). Na przykład możemy przekazać Pana(-i) ubezpieczycielowi informacje dotyczące terapii za pomocą Ultradźwiękowego systemu gojenia kości EXOGEN (ang. EXOGEN Ultrasound Bone Healing System), aby podmioty zewnętrzne dokonały płatności za takie leczenie. Możemy również udzielić informacji Pana(-i) ubezpieczycielowi na temat leczenia, które ma Pan(-i) otrzymać w celu uzyskania wcześniejszej zgody lub sprawdzenia, czy Pana(-i) ubezpieczenie obejmie takie leczenie. Jeśli zdecyduje się Pan(-i) na udział w programie EXOGEN ŁĄCZY (EXOGEN CONNECTS), zbiorcze dane mogą zostać udostępnione ubezpieczycielom oraz ich dyrektorom medycznym w celu usprawnienia refundacji.

c)Do celów operacji związanych z opieką zdrowotną. Możemy wykorzystywać oraz ujawniać Informacje zdrowotne, aby wspierać działania biznesowe niezbędne do utrzymania wysokiej jakości opieki podczas świadczenia na rzecz pacjentów usług EXOGEN Health Care Component oraz do naszych celów biznesowych i zarządczych. Działania te obejmują:

 • Przegląd pełności oraz jakości opieki świadczonej na rzecz pacjentów oraz skuteczności naszych działań;
 • Opracowanie wytycznych klinicznych dla naszych usług oraz wykorzystania Ultradźwiękowego systemu gojenia kości EXOGEN (ang. EXOGEN Ultrasound Bone Healing System);;
 • Ocenę wyników klinicznych Ultradźwiękowego systemu gojenia kości EXOGEN (ang. EXOGEN Ultrasound Bone Healing System);
 • Zarządzanie operacjami Ultradźwiękowego systemu gojenia kości EXOGEN (ang. EXOGEN Ultrasound Bone Healing System);
 • Prowadzenie programów szkoleniowych w zakresie naszych usług oraz wykorzystania Ultradźwiękowego systemu gojenia kości EXOGEN (ang. EXOGEN Ultrasound Bone Healing System);
 • Prowadzenie lub organizowanie przeglądów medycznych, usług prawnych lub funkcji audytu.


d) Osoby zaangażowane w opiekę lub płatności za opiekę. Możemy ujawniać Informacje zdrowotne osobie zaangażowanej w świadczenie opieki medycznej lub pomagającej w opłatach za Pana(-i) opiekę, np. członkowi rodziny lub przyjacielowi.

e) Prace badawcze. W konkretnych okolicznościach możemy wykorzystać i ujawnić informacje zdrowotne do celów badawczych. Na przykład projekt badawczy może polegać na porównaniu stanu zdrowia oraz jego odzyskiwania wszystkich pacjentów, którzy odbyli jedną terapię w stosunku do pacjentów, którzy otrzymywali inny produkt w tych samych warunkach. Projekt, zanim wykorzystamy lub ujawnimy mu Informacje zdrowotne do celów badawczych, przejdzie specjalnych proces zatwierdzenia przez Komisję bioetyczną (IRB) lub Radę ds. prywatności (ang. Privacy Board). Proces ten ocenia proponowany projekt badawczy oraz wykorzystanie przez niego Informacji zdrowotnych pod kątem zrównoważenia korzyści badania z potrzebą zachowania prywatności Informacji zdrowotnych. Możemy również zezwolić badaczom na wgląd w dokumentację, aby pomóc im we wskazaniu pacjentów, których mogą uwzględnić w projektach badawczych lub w innych podobnych celach pod warunkiem że nie usuną ani nie wykonają kopii żadnych Informacji zdrowotnych.

f) Współpracownicy biznesowi. Możemy ujawniać Informacje zdrowotne współpracownikom biznesowym, których zatrudniamy w celu świadczenia usług na rzecz EXOGEN Health Care Component, jeśli informacje są niezbędne do świadczenia tychże usług. Na przykład możemy współpracować z niezależnymi wykonawcami, którzy pomogą Panu(-i) stosować się do zaleceń lekarza pod kątem korzystania z urządzenia EXOGEN lub możemy zlecić innej firmie wykonywanie w naszym imieniu usług rozliczeniowych. Na mocy umowy nasi współpracownicy biznesowi są zobowiązani do ochrony prywatności informacji, nie wolno im wykorzystywać ani ujawniać żadnych innych informacji niż te dozwolone lub wymagane z mocy umowy lub dozwolone lub wymagane z mocy prawa.

g) Działania związane z nadzorem na usługami zdrowotnymi. Możemy ujawniać Informacje zdrowotne agencjom nadzorującym usługi zdrowotne w celu przeprowadzenia działań dozwolonych prawem. Te działania nadzorcze obejmuję, na przykład, audyty, dochodzenia, inspekcje oraz licencjonowanie ośrodków oraz dostawców opieki zdrowotnej. Działania te są niezbędne, aby rząd mógł monitorować system opieki zdrowotnej, programy rządowe oraz przestrzeganie przepisów prawa cywilnego.

h) W sytuacjach wymaganych przez prawo. Ujawnimy Informacje zdrowotne, jeśli jest to wymagane prawem międzynarodowym, federalnym, stanowym lub lokalnym.

i) Możemy się kontaktować z Panem(-ią) pocztą, e-mailem lub telefonicznie w celu przypomnienia o wizytach lub poinformowania o opcjach leczenia, alternatywach leczenia lub też korzyściach, usługach lub produktach związanych ze zdrowiem, które mogą Pana(-ą) zainteresować. Jeśli zdecyduje się Pan(-i) na udział w programie EXOGEN ŁĄCZY (EXOGEN CONNECTS), możemy kontaktować się e-mailem, smsem lub telefonicznie w celu przypomnienia o leczeniu oraz przekazania wskazówek nt. ogólnego zdrowia lub dobrostanu w zakresie gojenia kości lub konkretnych sugestii dotyczących korzystania z urządzenia EXOGEN. Jeśli udostępni Pan(-i) swoje smsy lub wiadomości e-mail innym osobom, również one będą miały do nich dostęp. Możemy zatrudnić współpracowników w celu przekazywania Panu(-i) przypomnień o leczeniu w ramach programu EXOGEN ŁĄCZY (EXOGEN CONNECTS).

Okoliczności specjalne
Oprócz sytuacji opisanych powyżej możemy wykorzystywać oraz ujawniać Informacje zdrowotne w następujących rzadkich, specjalnych okoliczności, z których niektóre mogą nigdy nie wystąpić:

j) Unikanie poważnego zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa. Możemy wykorzystywać oraz ujawniać Informacje zdrowotne, jeśli jest to niezbędne do zapobieżenia lub złagodzenia poważnego zagrożenia dla Pana(-i) zdrowia lub bezpieczeństwa lub też zdrowia u bezpieczeństwa społeczeństwa lub innej osoby. Jednak każde ujawnienie zostanie dokonane osobie, która może pomóc w zapobieżeniu zagrożenia.

k) Wojsko i weterani. W przypadku członków sił zbrojnych możemy ujawniać Informacje zdrowotne na podstawie wniosków władz wojskowych. Możemy również ujawniać Informacje zdrowotne właściwym, zagranicznym władzom wojskowym w przypadku członków zagranicznych sił zbrojnych.

l) Wynagrodzenie pracowników. Możemy ujawniać Informacje zdrowotne na wniosek oraz w zakresie niezbędnym do przestrzegania przepisów dotyczących wynagrodzenia pracowników lub podobnych programów. Programy te określają korzyści w przypadku odniesienia urazów lub choroby zawodowej.

m) Działania związane ze zdrowiem publicznym. Możemy ujawniać Informacje zdrowotne do celów działań związanych ze zdrowiem publicznym. Działania te zazwyczaj obejmują ujawnienia w celu zgłaszania reakcji na leki lub problemów z produktami, powiadamiania o wycofaniu produktów, które mogą być wykorzystywane oraz śledzenia konkretnych produktów i monitorowania wykorzystania oraz skuteczności.

n) Pozwy oraz spory. Możemy ujawniać Informacje zdrowotne w odpowiedzi na nakaz sądu lub nakaz administracyjny. Możemy również ujawniać Informacje zdrowotne w odpowiedzi na wezwanie sądowe, żądanie ujawnienia lub inny proces prawny, ale wyłącznie, jeśli dołożono starań w celu poinformowania Pana(-i) o żądaniu lub uzyskania nakazu chroniącego informacje wskazane w wniosku.

o) Organy ścigania. Możemy udostępnić Informacje zdrowotne (1) zgodnie z wymaganiami niektórych przepisów w zakresie zgłaszania ran oraz urazów lub w odpowiedzi na nakaz sądowy, wezwanie sądowe, nakaz, wezwanie do stawienia się w sądzie lub podobny proces; (2) w odpowiedzi na wniosek organów ścigania w celu udzielenia ograniczonych informacji, aby zidentyfikować lub zlokalizować podejrzanego, zbiega, istotnego świadka lub osobę zaginioną (3) w odpowiedzi na wniosek organów ścigania o udzielenie informacji o ofierze przestępstwa, jeśli ofiara wyrazi zgodę na ujawnienie lub jeśli w konkretnych, ograniczonych okolicznościach nie będziemy w stanie uzyskać zgody tej osoby; (4) o zgonie, który może w naszej opinii być skutkiem przestępstwa kryminalnego lub (5) na temat przestępstwa kryminalnego na terenie naszych obiektów.

p) Koronerzy i lekarze orzecznicy. Możemy udostępnić Informacje zdrowotne koronerowi lub lekarzowi orzecznikowi. W niektórych okolicznościach może być to niezbędne do określenia, na przykład, przyczyny zgonu.

q) Bezpieczeństwo narodowe i działania wywiadowcze. Możemy udostępnić Informacje zdrowotne upoważnionym urzędnikom federalnym do działań dotyczących wywiadu, kontrwywiadu lub innych związanych z bezpieczeństwem narodowym, dozwolonych prawem.

r) Służby ochrony prezydenta i innych osób. Możemy ujawniać Informacje zdrowotne upoważnionym urzędnikom federalnym, aby mogli zapewnić ochronę prezydentowi, innym upoważnionym osobom lub zagranicznym głowom państw lub przeprowadzać specjalne dochodzenia.

s) Więźniowie i osoby zatrzymane. W przypadku więźniów zakładów penitencjarnych lub znajdujących się pod nadzorem urzędnika organów ścigania możemy ujawnić Informacje zdrowotne odpowiedniemu zakładowi penitencjarnemu lub urzędnikowi organów ścigania. Wydanie takie nastąpi na wniosek zakładu lub urzędnika organu ścigania (1) w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, (2) ochrony Państwa zdrowia i bezpieczeństwa lub zdrowia i bezpieczeństwa innych osób, (3) dla bezpieczeństwa zakładu penitencjarnego (4) lub organów ścigania w zakładzie penitencjarnym.

Pana(-i) prawa
Ma Pan(-i) następujące prawa, z zastrzeżeniem konkretnych ograniczeń, w zakresie Informacji zdrowotnych, które przechowujemy na Pana(-i) temat:

a) Prawo do kontroli i powielania. Ma Pan(-i) prawo do kontroli oraz powielania Informacji zdrowotnych, które można wykorzystać do podjęcia decyzji o opiece nad Panem(-ią) lub płatności za nią. Jeśli wykorzystujemy lub przechowujemy elektroniczne zapisy na temat Pana(-i) zdrowia, wówczas może Pan(-i) otrzymać kopię tych informacji w formacie elektronicznym. Nie możemy obciążyć Pana(-i) kosztami wykonania kopii lub streszczenia w formie elektronicznej większymi niż nasze koszty robocizny w zakresie wniosku o wykonanie kopii. Może Pan(-i) również zlecić nam przekazanie kopii elektronicznej bezpośrednio wskazanemu podmiotowi lub osobie, pod warunkiem, że wskazanie to jest jasne, wyraźne i konkretne.

b) Prawo do wprowadzania zmian. Jeśli jest Pan(-i) zdania, że jego/jej Informacje zdrowotne są nieprawidłowe lub niepełne, może Pan(-i) zwrócić się o ich poprawienie. Ma Pan(-i) prawo ubiegać się o dokonanie sprostowania, tak długo, jak długo informacje są przechowywane przez lub dla nas. Wniosek wymaga uzasadnienia.

c) Prawo to informacji na temat ujawnień. Ma Pan(-i) prawo do ubiegania się o informacje na temat konkretnych ujawnień dokonanych przez nas Informacji zdrowotnych.

d) Prawo do ograniczenia żądań. Ma Pan(-i) prawo do żądania zastrzeżenia lub ograniczenia Informacji zdrowotnych wykorzystywanych lub ujawnianych w zakresie terapii, płatności oraz operacji związanych z opieką zdrowotną. Ma Pan(-i) prawo do żądania ograniczenia Informacji zdrowotnych, które ujawniamy na Pana(-i) temat osobom zaangażowanym w opiekę nad Panem(-ią)lub płatność za nią, np. członkowi rodziny lub przyjacielowi. Na przykład może Pan(-i) poprosić, abyś nie udzielali Pana(-i) małżonkowi informacji na temat leczenia. Nie jesteśmy zobowiązani do uwzględnienia Pana(-i) wniosku, z wyjątkiem wniosku, w którym zwracają się Pan(-i) o nieujawnienie Informacji zdrowotnych ubezpieczycielowi, jeśli mają one posłużyć do celów innych niż leczenia oraz przedmiotów lub usług ochrony zdrowia, które w pełni opłacono, a których te informacje dotyczą. Jeśli wyrazimy zgodę na Pana(-i) wniosek, będziemy stosować się do Pana(-i) wniosku, chyba że będziemy musieli wykorzystać lub ujawnić informacji w sytuacji udzielenia leczenia w nagłym wypadku. Możemy rozwiązać naszą umowę z zastrzeżeniem w dowolnym momencie, powiadamiając Pana(-ią) na piśmie, ale nasze rozwiązanie będzie obejmowało wyłącznie informacje utworzone lub otrzymane po dacie wysłania zawiadomienia o rozwiązaniu, chyba że za Pana(-i) zgodą rozwiązanie będzie miało charakter wsteczny.

e) Prawo do żądania komunikacji w sposób poufny. Ma Pan(-i) prawo do żądania, abyśmy komunikowali się z Panem(-ią) w sprawach medycznych w określony sposób lub w określonej lokalizacji. Na przykład może Pan(-i) żądać, abyśmy kontaktowali się wyłącznie drogą pocztową lub w pracy. Wniosek musi określa sposób lub miejsce komunikacji. Uwzględnimy wszystkie uzasadnione wnioski.

f) Prawo do otrzymania papierowej wersji tej informacji. Ma Pan(-i) prawo do otrzymania papierowej wersji tej informacji. Wniosek o kopię tej informacji można złożyć w dowolnym momencie. Nawet jeśli wyraził(-a) Pan(-i) zgodę na otrzymywania tej informacji w formie elektronicznej, ma Pan(-i) prawo do otrzymania papierowej wersji tej informacji. Kopia aktualnej informacji dostępna jest na naszej stronie internetowej, www.exogen.com.

g) Prawo do powiadomieniu o naruszeniu. Ma Pan(-i) prawo do otrzymania zawiadomienia o naruszeniu niezabezpieczonych, osobowych informacji zdrowotnych (PHI).

W jaki sposób wykonać swoje prawa
Wyłącznie Dyrektor ds. prywatności EXOGEN Health Care Component może zagwarantować wykonanie Pana(-i) praw opisanych w tej informacji. Aby skorzystać z praw opisanych w tej informacji, należy wysłać informacje na piśmie do Dyrektora ds. prywatności EXOGEN Health Care Component:

Kimberly Miller
1900 Charles Bryan Road, Suite 275
Cordova, TN 38016
(901) 341-2952
(866) 486-2195 - fax

Żadne inne osoby nie są uprawnione do udzielania żadnych wniosków do wykonywania praw określonych w niniejszej informacji.

Zmiany niniejszej informacji

Zastrzegamy sobie prawo do zmian niniejszej informacji. Zastrzegamy sobie prawo do wejścia w życie poprawionej lub zmienionej informacji w stosunku do już posiadanych Informacji zdrowotnych oraz tych, które otrzymamy w przyszłości. Informacja będzie zawierała datę wejścia w życie pod tytułem „Informacja o zasadach zachowania prywatności dla informacji medycznych”. Kopie wszystkich poprawionych informacji będą dostępne na żądanie, a bieżąca informacja zostanie zamieszczona na www.exogen.com.

Reklamacje i pytania
Jeśli sądzi Pan(-i), że jej/jego prawa prywatności zostały naruszone, może Pan(-i) złożyć skargę do nas lub do Sekretarza Departamentu Zdrowia lub Kadr. Aby złożyć skargę należy skontaktować się z Dyrektorem ds. prywatności EXOGEN Health Care Component na adres podany powyżej. Wszystkie skargi muszą być w formie pisemnej. Złożenie skargi nie wiąże się z karą. W przypadku pytań dotyczących tej informacji, proszę skontaktować się z naszym Dyrektorem ds. prywatności EXOGEN Health Care Component.

 • Wysoki poziom przestrzegania
  zaleceń w zakresie terapii21
 • +
 • Udowodniona skuteczność
  kliniczna2-4
 • > >
 • Pomyślne wyniki
  gojenia złamań