Pytania?

Skontaktuj się z nami pod nr telefonu 00800 3111 376 (bezpłatny) lub +48 22 116 8596.

Warunki korzystania

PROSZĘ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z WARUNKAMI KORZYSTANIA DLA TEJ WITRYNY PRZED SKORZYSTANIEM Z NIEJ.

Umowa dotycząca Warunków korzystania jako warunek wstępny korzystania z witryny. Witamy na witrynie internetowej Bioventus LLC (dalej „Bioventus”) www.exogen.com („Witryna”). Otwierając Witrynę i korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na objęcie następującymi Warunkami korzystania, w tym, m.in. wyłączeniem odpowiedzialności z tytułu gwarancji, zarówno wyraźnej, jak i domniemanej, wyłączeniem wszelkiej odpowiedzialności, a także Polityką prywatności Witryny. W przypadku niewyrażenia zgody na Warunki korzystania, korzystanie ze Witryny jest zabronione.

Zakres. Warunki korzystania zawarte w niniejszej umowie mają zastosowanie wyłącznie do korzystania przez użytkownika z niniejszej Witryny. Firma Bioventus obsługuje również inne strony witryny, działające według własnych warunków korzystania, zgodnie z zasadami określonymi na tych witrynach.

Informacje zdrowotne. Treści zawarte na tej Witrynie udostępniane są wyłącznie w celach informacyjnych. Ich zadaniem jest pomoc pacjentom i ich rodzinom w lepszym zrozumieniu pewnych stanów chorobowych i możliwości leczenia. Zamieszczone treści nie są przeznaczone do zastępowania profesjonalnych porad lekarskich i nie należy ich rozumieć jako zaleceń terapeutycznych. Zalecenia takie może wydać wyłącznie lekarz, który ma możliwość osobistego kontaktu z pacjentem, dostęp do jego historii choroby oraz może monitorować jego stan zdrowia na późniejszych etapach. Wszelkie pytania dotyczące stanu zdrowia należy kierować do lekarza prowadzącego lub wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia. Witryna nie może służyć jako wiarygodne źródło informacji w zakresie diagnozy stanu zdrowia lub leczenia. Nigdy nie należy lekceważyć porad lekarskich ani zwlekać z ich uzyskaniem z powodu informacji zamieszczonych na Witrynie.

Prawo do zmiany Warunków korzystaniaFirma Bioventus zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków korzystania w dowolnym momencie, według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków korzystania wchodzą w życie w momencie zamieszczenia ich na Witrynie. Wyraża Pan(-i) zgodę na sprawdzanie tej witryny podczas każdej wizyty w tej Witrynie, aby zapoznać się ze zmianami. Użytkownik zgadza się sprawdzać zawartość niniejszej sekcji za każdym razem, gdy odwiedza Witrynę, aby zapoznać się z wszelkimi zmianami.

Zastosowanie wyłącznie do działań internetowych. Użytkownik potwierdza i zgadza się, że niniejsze Warunki korzystania mają zastosowanie wyłącznie do niniejszej Witryny oraz internetowej działalności firmy Bioventus za pośrednictwem niniejszej Strony i nie mają zastosowania do działalności firmy Bioventus poza siecią internetową, chyba że firma Bioventus poinformuje, że jest inaczej.

Uprawnienia użytkownika. Witryna oraz udostępniane za jej pośrednictwem usługi dostępne są wyłącznie dla osób i podmiotów, które mają prawo do zawierania prawnie wiążących umów zgodnie z obowiązującym prawem. Bez uszczerbku dla powyższego Witryna i udostępniane za jej pośrednictwem usługi nie są dostępne dla osób poniżej trzynastego (13.) roku życia. W przypadku niespełnienia warunków określonych w niniejszym paragrafie korzystanie z Witryny jest zabronione.

Witryna przeznaczona jest wyłącznie do użycia przez rezydentów Stanów Zjednoczonych Ameryki. Firma Bioventus nie gwarantuje właściwości ani dostępności materiałów zamieszczonych na Witrynie w innych krajach. Ponadto wskazania dotyczące zastosowania produktów mogą być różne w różnych krajach.

Prawo do odebrania dostępuFirma Bioventus może, według własnego uznania, z podaniem przyczyny lub bez jej podawania, odebrać użytkownikowi dostęp do Witryny i do korzystania z niej. Firma Bioventus może skorzystać z prawa opisanego w niniejszym paragrafie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia i nie ponosząc odpowiedzialności względem użytkownika ani żadnych osób trzecich.

Informacje o prawach autorskich. Wszelkie treści zawarte na Witrynie, w tym m.in. wszelkie teksty, grafiki, logotypy, obrazy, fotografie, filmy, utwory muzyczne i dźwięki stanowią własność firmy Bioventus (© 2012 Bioventus LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.) lub są wykorzystywane za zgodą ich właścicieli i są chronione w pełnym zakresie przepisami prawa obowiązującymi w USA oraz w innych krajach. Witryna oraz jej zawartość mogą być wykorzystywane w zakresie dozwolonym przez firmę Bioventus, jak zostało to określone w Witrynie. Pobieranie zawartości dozwolone jest wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek. Kopiowanie i wykorzystywanie, w tym kopiowanie dla celów komercyjnych lub innych niż własne, modyfikowanie, dystrybucja, transmisja, ponowna publikacja, prezentowanie lub odtwarzanie zawartości bez wcześniejszej wyraźnej pisemnej zgody firmy Bioventus jest surowo zabronione. Zabronione jest umieszczenie tej Witrynie w ramce lub zamieszczanie prowadzących do niej łączy bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody firmy Bioventus. Naruszenie praw autorskich należących do firmy Bioventus może skutkować nałożeniem surowych kar przewidzianych prawem cywilnym i karnym.

Informacja o znakach towarowych. Znaki towarowe zamieszczone na Witrynie, w tym m.in. BIOVENTUS i EXOGEN stanowią własność ich odpowiednich właścicieli i kopiowanie ich bez wcześniejszej wyraźnej pisemnej zgody ich właścicieli jest zabronione. Projekt i układ Witryny chroniony jest jako wizualna postać produktu („trade dress”) i zabronione jest kopiowanie lub przedstawianie ich imitacji w całości lub w części. Naruszenie praw firmy Bioventus w zakresie jej znaków towarowych może skutkować nałożeniem surowych kar przewidzianych prawem cywilnym i karnym.

Informacje przekazywane firmie Bioventus. Przekazując jakiekolwiek pomysły, sugestie, uwagi, notatki, rysunki, grafiki, koncepcje lub innego rodzaju informacje (łącznie „Pomysły”) firmy Bioventus, użytkownik przekazuje je, wraz z wszelkimi prawami do nich, nieodpłatnie. Pomysły takie nie są uznawane za poufne i firma Bioventus nie posiada jakichkolwiek zobowiązań w związku z takimi Pomysłami i ma prawo do ich powielania, wykorzystywania i dystrybucji stronom trzecim bez ograniczeń, bez konieczności uzyskania zgody użytkownika ani jakiegokolwiek wynagrodzenia dla niego lub innych osób. Firma Bioventus ma prawo do wykorzystania know-how lub technik zawartych w takich Pomysłach w jakimkolwiek celu, w tym m.in. do opracowywania, produkowania i rozpowszechniania na rynku produktów wykorzystujących takie informacje.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji; Ograniczenie odpowiedzialności. Otwierając niniejszą Witrynę, użytkownik potwierdza, że dokonuje tego na własną odpowiedzialność. Witryna może zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. Firma Bioventus nie gwarantuje poprawności jakichkolwiek informacji lub oświadczeń zawartych na Witrynie.

NINIEJSZA STRONA UDOSTĘPNIANA JEST PRZEZ FIRMĘ BIOVENTUS W STANIE W JAKIM JEST I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI. FIRMA BIOVENTUS NIE UDZIELA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ANI GWARANCJI, WYRAŹNYCH CZY DOMNIEMANYCH DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA STRONY, INFORMACJI, ZAWARTOŚCI, MATERIAŁÓW LUB PRODUKTÓW ZAMIESZCZONYCH NA STRONIE. W PEŁNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM RZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO FIRMA BIOVENTUS WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOMNIEMANE, W TYM M.IN. GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA PRAW AUTORSKICH.

FIRMA BIOVENTUS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POWSTAŁE NA SKUTEK KORZYSTANIA ZE STRONY, W TYM M.IN. SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WYNIKOWE, RETORSYJNE CZY WTÓRNE. ŻADNE PORADY WYRAŻANE W FORMIE USTNEJ LUB INFORMACJE W FORMIE PISEMNEJ UDZIELANE PRZEZ FIRMĘ BIOVENTUS NIE STANOWIĄ GWARANCJI, ANI PORAD LUB INFORMACJI, NA KTÓRYCH UŻYTKOWNIK POWINIEN SIĘ OPIERAĆ.

Wyłączenie odpowiedzialności za materiały zamieszczone na stronach, do których prowadzą zamieszczone łącza. Witryna może zawierać łącza, umożliwiające opuszczenie Witryny oraz odwiedzenie innych witryn. Firma Bioventus nie jest i nie może być odpowiedzialna za treści, usługi, obrazy, grafiki, produkty lub oświadczenia zamieszczone na takich witrynach internetowych. Firma Bioventus nie gwarantuje, nie zapewnia ani nie ręczy, że zawartość takich stron jest poprawna, zgodna z prawem, nieszkodliwa lub że strony takie nie zawierają wirusów i nie będą miały szkodliwego wpływu na komputer użytkownika. Firma Bioventus udostępnia łącza to tych stron zewnętrznych wyłącznie w ramach ułatwienia dla użytkownika. Zamieszczenie jakiegokolwiek łącza przez firmę Bioventus nie oznacza, że sponsoruje, popiera lub wspiera ona działalność strony, do której prowadzi łącze albo jest z nią powiązana.

Zwolnienie z odpowiedzialności.Warunkiem koniecznym, niezbędnym do korzystania ze Witryny jest zapewnienie firmy Bioventus przez użytkownika, że nie będzie wykorzystywał Witryny do celów niezgodnych z prawem lub w sposób niezgodny z niniejszymi Warunkami korzystania lub mogący uszkodzić Witrynę lub uniemożliwić jej działanie ani ingerować w korzystanie z Witryny przez osoby trzecie. Użytkownik zgadza się na zwolnienie firmy Bioventus, członków jej zarządu, przedstawicieli oraz pracowników z odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zobowiązania, szkody, koszty lub wydatki, w tym m.in. uzasadnione opłaty za czynności adwokackie wynikające z działań, procesów lub roszczeń zgłaszanych przez strony trzecie w związku z korzystaniem z Witryny.

Polityka prywatności. Zgodnie z warunkami Polityki prywatności Witryny firma Bioventus szanuje prywatność jej użytkowników. Aby wyświetlić Politykę prywatności Witryny, kliknij tutaj.

Obowiązujące prawo. Siedziba firmy Bioventus znajduje się w Durham w stanie Karolina Północna w Stanach Zjednoczonych. Wszelkie spory związane z niniejszymi Warunkami korzystania rozstrzygane będą zgodnie z prawem stanu Karolina Północna, bez uwzględnienia norm kolizyjnych zawartych w tych przepisach. Użytkownik niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo wyraża zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji sądów stanowych i federalnych znajdujących się na terenie hrabstwa Durham w stanie Karolina Północna w przypadku wszelkich postępowań sądowych związanych z niniejszymi Warunkami korzystania.

Klauzula salwatoryjna. Postanowienia niniejszych Warunków korzystania są rozdzielne, a nieważność lub brak możliwości wyegzekwowania jednego z postanowień nie ma wpływu na ważność i egzekwowalność pozostałych postanowień.

Fuzja. Niniejsze Warunki korzystania oraz Polityka prywatności, a także wszelkie inne zasady, do których niniejszy dokument się odwołuje, a które zostają niniejszym włączone przez odniesienie, stanowią całość umowy pomiędzy stronami w zakresie przedmiotu umowy i zastępują wszelkie wcześniejsze oświadczenia lub umowy zawarte w formie pisemnej lub ustnej przez strony..

Data aktualizacji. Ostatnia aktualizacja Warunków korzystania z tej Witryny – 17 września 2012 r.

 • Wysoki poziom przestrzegania
  zaleceń w zakresie terapii21
 • +
 • Udowodniona skuteczność
  kliniczna2-4
 • > >
 • Pomyślne wyniki
  gojenia złamań