Har du en fråga?

Ring oss på
020-79 77 55 (avgiftsfritt).

Integritetspraxis

EXOGEN® SJUKVÅRDAVDELNINGS KUNGÖRELSE AV INTEGRITETSPRAXIS

Trädde i kraft: 20 september 2013

DENNA KUNGÖRELSE BESKRIVER HUR MEDICINSK INFORMATION OM DIG KAN ANVÄNDAS
OCH LÄMNAS UT OCH HUR DU KAN FÅ TILLGÅNG TILL DEN. VÄNLIGEN LÄS DEN NOGGRANT.


När gäller denna kungörelse
Denna kungörelse sammanfattar integritetspraxis för EXOGEN-sjukvårdsavdelningen för benläkningssystem med ultraljud tillhörande Bioventus LLC (“Bioventus”), och de medlemmar i dess arbetsstyrka som erbjuder behandling med EXOGEN efter ordination, som erhåller återbetalning från EXOGEN, samt de avdelningar, departement eller företagsenheter som erbjuder tjänster som stödjer dessa behandlingar och återbetalningsfunktioner ("EXOGEN sjukvårdsavdelning").

Våra förpliktelser
Vi är förbundna enligt lag att:

 • Bibehålla sekretess hos skyddad patientinformation;
 • Tillhandahålla denna kungörelse av våra rättsliga skyldigheter och vår integritetspraxis beträffande patientinformation om dig; och
 • Följa de villkor i vår kungörelse som för närvarande är aktuella.


Hur vi kan använda och lämna ut patientinformation
Följande kategorier av verksamheter beskriver de olika sätt på vilka vi kan använda och lämna ut patientinformation som identifierar dig ("patientinformation"). Vissa av kategorierna innehåller exempel, men alla typer av användande eller sätt att lämna ut som finns inkluderat i en kategori finns inte upptaget. Med undantag från de kategorier av verksamheter som beskrivs nedan så kommer vi endast att använda eller lämna ut patientinformation om dig efter din skriftliga tillåtelse. Om du ger oss tillåtelse att använda eller lämna ut patientinformation med ett syfte som inte tagits med i denna kungörelse kan du ta tillbaka tillståndet när som helst genom att skicka en skriftlig begäran om ändring till vår Integritetschef på adressen som finns i slutet av denna kungörelse. Vi kan emellertid när som helst lämna ut eller använda patientinformation om dig mot bakgrund av din tillåtelse innan vi emottar din skriftliga begäran om ändring.

a) a) För behandling. Vi kan använda patientinformation för att underlätta tillhandahållande av sjukvårdstjänster. Vi kan lämna ut patientinformation till läkare, sjuksköterskor, tekniker eller annan personal, inklusive personer utanför EXOGEN sjukvårdsavdelning som kan tänkas vara inblandad i din sjukvård. Vi kan t.ex. lämna ut patientinformation till din läkare för att hjälpa dig att på ett lämpligt sätt använda EXOGEN-benläkningssystem med ultraljud.

b) b) För betalning. Bioventus och dess arbetsstyrka kan lämna ut patientinformation om dig så att vi eller andra kan fakturera eller ta emot betalning från dig, ett statligt behandlingsprogram, ett försäkringsbolag eller annan ansvarig tredje part som är ansvarig för behandling och service som du tar emot i anslutning till EXOGEN-benläkningssystem med ultraljud. Vi kan t.ex. lämna ut information om din sjukvårdsplan beträffande din behandling med EXOGEN-benläkningssystem med ultraljud så att de kan betala för en sådan behandling. Vi kan även lämna ut din sjukvårdsplan för en behandling som du förväntas få med syftet att få godkännande i förväg eller för att avgöra om din plan kommer att täcka behandlingen. Om du väljer att delta i programmet EXOGEN CONNECTS kan insamlade data komma att delas med sjukvårdsprogram och deras läkare för att underlätta återbetalning.

c) För sjukvårdsverksamhet. Vi kan använda och lämna ut patientinformation för att stödja företagsverksamhet som är nödvändig för att bibehålla hög vårdkvalitet vid tillhandahållande av tjänster tillhörande EXOGEN sjukvårdsavdelning till patienter och för företags- och förvaltningssyften. Dessa verksamheter innefattar:

 • Granskning av lämplighet och kvalitet av den vård som våra patienter får, och effektiviteten av vår verksamhet;
 • Utveckling av kliniska riktlinjer för våra tjänster och användningen av EXOGEN-benläkningssystem med ultraljud;
 • Utvärdering av kliniska resultat för EXOGEN-benläkningssystem med ultraljud;
 • Administrering av EXOGEN-benläkningssystem med ultraljud;
 • Utförande av utbildningsprogram för våra tjänster och användningen av EXOGEN-benläkningssystem med ultraljud; eller
 • Utförande eller planering av medicinsk granskning, rättsliga tjänster och revisionsfunktioner.


d) Personer inblandade i din sjukvård eller betalning för din sjukvård. Vi kan lämna ut patientinformation till en person som är inblandad i din sjukvård eller hjälper dig att betala för den, t.ex. en familjemedlem eller en vän.

e) Forskning. Under särskilda omständigheter kan vi använda och avslöja patientinformation för forskningssyften. Ett forskningsprojekt kan t.ex. involvera jämförelse av hälsa och återhämtning hos alla patienter som fått samma behandling med patienter med samma symptom som har använt en annan produkt. Innan vi använder eller lämnar ut patientinformation i forskningssyfte går projektet igenom en särskild godkännandeprocess med en institutionell granskningsnämnd eller integritetsnämnd Denna process utvärderar ett föreslaget forskningsprojekt och dess användning av patientinformation för att väga nyttan av forskningen mot behovet av sekretess beträffande patientinformation. Vi kan även tillåta forskare att titta i register för att underlätta för dem att identifiera patienter som kan inkluderas i deras forskningsprojekt eller för andra liknande syften, så länge de inte tar bort eller kopierar någon patientinformation.

f) Företagspartners. Vi kan lämna ut patientinformation till företagspartners som vi anlitar för att tillhandahålla tjänster till EXOGEN sjukvårdsavdelning om informationen är nödvändig för sådana syften. Vi kan t.ex. anlita oberoende entreprenörer för att arbeta med dig när du fyller i din beställning av EXOGEN eller så kan vi använda ett annat företag till att utföra faktureringsuppdrag i vårt ställe. Våra företagspartners är enligt kontrakt förbundna att skydda din information och har inte tillåtelse att använda eller lämna ut annan information än vad som tillåts eller krävs enligt kontraktet eller enligt vad som är tillåtet enligt lag.

g) Hälsoöversiktsverksamhet. Vi kan lämna ut patientinformation till en hälsoöversiktsmyndighet för verksamheter som är auktoriserade enligt lag. Denna översiktsverksamhet innefattar t.ex. revisioner, undersökningar, inspektioner samt licensgivare och leverantörer av sjukvårdsbyggnader. Denna sjukvårdsverksamhet är nödvändig för regeringen ska kunna övervaka sjukvårdssystem, regeringsprogram och efterlevnad av medborgarrättigheter.

h) Om lagen kräver det. Vi kommer att lämna ut patientinformation när det krävs av internationella, federala eller lokala lagar.

i) Vi kan kontakta dig via post, e-post eller telefon för att påminna dig om möten eller för att informera dig om olika behandlingsalternativ eller hälsorelaterade fördelar, tjänster och produkter som kan vara av intresse för dig. Om du väljer att delta i EXOGEN CONNECTS kan vi kontakta dig via e-post, sms eller telefon för att ge dig påminnelser och allmänna tips om hälsa och välbefinnande relaterade till benläkning eller särskilda förslag angående användning av EXOGEN-enheten. Om du ger andra personer åtkomst till dina sms eller e-postmeddelanden så kan denna information vara tillgänglig även för dem. Vi kan anlita en företagspartner för att tillhandahålla dig med dessa EXOGEN CONNECTS behandlingspåminnelser.

Särskilda omständigheter
Utöver det ovan nämnda kan vi använda och lämna ut patientinformation under följande ovanliga, särskilda omständigheter, varav vilka kanske aldrig kommer att inträffa:

j) För att avvärja ett allvarligt hot mot hälsa eller säkerhet. Vi kan använda och lämna ut patientinformation när det är nödvändigt för att förebygga eller reducera ett allvarligt hot mot din hälsa och säkerhet alternativt allmänhetens eller en annan persons hälsa och säkerhet. Utlämning av information kommer dock endast att göras till någon med möjlighet att förebygga hotet.

k) Militärer och krigsveteraner. Om du är medlem i väpnade styrkor kan vi lämna ut patientinformation efter begäran från militära auktoriteter. Vi kan även lämna ut patientinformation till lämplig utländsk militärmakt om du tillhör en utländsk militärmakt.

l) Arbetares kompensation. Vi kan lämna ut patientinformation efter auktorisering och i största möjliga utsträckning för att efterleva lagar som reglerar ersättning till anställda eller liknande åtgärder. Dessa åtgärder ger fördelar för arbetsrelaterad skada eller sjukdom.

m) Allmän sjukvårdsverksamhet. Vi kan lämna ut patientinformation till förmån för allmän sjukvårdsverksamhet. Denna verksamhet innefattar i allmänhet utlämning för att rapportera reaktioner på läkemedel eller problem med produkter; upplysa personer om återkallelse av produkter som de eventuellt använder; samt att följa specifika produkter och övervaka deras användning och effektivitet.

n) Rättegångar och dispyter. Vi kan lämna ut patientinformation efter ett domstolsbeslut eller en administrativ åtgärd. Vi kan även lämna ut patientinformation efter en stämning, begäran om upptäckt eller annan rättsprocess, men endast om ansträngningar har gjorts för att informera dig om förfrågan eller för att få till stånd en order som skyddar den begärda informationen.

o) Tillämpning av lagen. Vi kan lämna ut patientinformation (1) om det krävs av särskilda lagar som anger krav av rapportering av sår eller skador, eller till följd av ett domstolsbeslut, en stämning, fullmakt, uppfordran eller liknande process; (2) till följd av en begäran om tillämpning av lag med begäran av begränsad information för att identifiera eller lokalisera en misstänkt brottsling, flykting, nyckelvittne eller saknad person; (3) till följd av en förfrågan om tillämpning av lag med begäran av information om ett brottsoffer om offret ger sitt godkännande om utlämning av informationen, eller om vi under särskilda begränsade omständigheter inte har tillgång till personens godkännande; (4) om ett dödsfall vi tror kan vara resultatet av en kriminell handling; eller (5) beträffande kriminellt beteende i våra lokaler.

p) Rättsläkare och rättsmedicinare. Vi kan lämna ut patientinformation till en rättsläkare eller rättsmedicinare. Under vissa omständigheter kan detta vara nödvändigt, exempelvis för att avgöra dödsorsak.

q) Nationell säkerhet och underrättelseverksamhet. Vi kan lämna ut patientinformation till behöriga federala tjänstemän för underrättelseverksamhet, kontraspionage och andra nationella enligt lag auktoriserade säkerhetsverksamheter.

r) Skyddande tjänster för presidenten och andra. Vi kan lämna ut patientinformation till behöriga federala tjänstemän så att de kan erbjuda skydd för presidenten, andra behöriga personer eller utländska statsöverhuvud eller för att utföra specialutredningar.

s) Interner eller personer som sitter i arrest. Om det skulle handla om interner från en korrektionsanstalt eller personer som sitter i arrest hos polisen kan vi lämna ut patientinformation till lämplig korrektionsanstalt eller polisofficer. Denna utlämning skulle göras om det krävs av anstalten eller en polisofficer (1) för att erbjuda dig sjukvård, (2) för att skydda din eller andras hälsa och säkerhet, (3) till förmån för korrektionsanstaltens säkerhet, eller (4) för lagtillämpning på korrektionsanstalten.

Dina rättigheter
Du har följande rättigheter, vilka är föremål för vissa begränsningar, beträffande patientinformation som vi besitter om dig:

a) Rättighet att inspektera och kopiera. Du har rätt att inspektera och kopiera patientinformation som kan användas för att fatta beslut om din vård eller betalning för din vård. Om vi använder eller besitter ett elektroniskt sjukregister om dig kan du få en kopia av din information i elektroniskt format. Vi kan inte debitera dig mer för en kopia eller sammanfattning i elektronisk format än vår arbetskostnad för detta. Du kan även be oss att skicka en elektronisk kopia direkt till en enhet eller person som angetts av dig så länge som det du anger är tydligt, uppenbart och specifikt.

b) Rättighet att göra ändringar. Om du känner att patientinformationen vi har är felaktig eller ofullständig kan du be oss att ändra informationen. Du har rätt att begära ändring så länge som informationen hålls av eller för oss. Du måste motivera varför du vill ha ändringen genomförd.

c) Rättighet till en redovisning av utlämningar. Du har rätt att begära en redovisning av särskilda utlämningar av patientinformation som vi gjort.

d) Rättighet att begära begränsningar. Du har rätt att begära en inskränkning eller begränsning i patientinformationen som vi använder eller lämnar ut för behandling, betalning eller sjukvårdsverksamhet. Du har rätt att begära en begränsning i den patientinformation som vi lämnar ut om dig till någon som är inblandad i din vård eller betalning av din vård, t.ex. en familjemedlem eller vän. Du kan t.ex. begära att vi inte lämnar ut information om din behandling till din make eller maka. Vi måste inte gå med på din begäran med undantag att vi måste gå med på en begäran om att inte lämna ut patientinformation till ett sjukvårdsprogram om syftet med utlämningen inte är relaterat till behandling, och sjukvårdstjänsterna som informationen avser har betalats kontant och i sin helhet. Om vi går med på din begäran kommer vi att lyda den undantaget om vi behöver använda eller lämna ut informationen i särskilda nödsituationer. Vi kan avsluta vår överenskommelse om begränsning när som helst genom att informera dig skriftligen, men vårt avslutande kommer endast att gälla information som skapats eller mottagits efter det att vi skickat dig meddelandet om avslutande, såvida du inte samtycker till att göra avslutningen retroaktiv.

e) Rättighet att begära konfidentiell kommunikation. Du har rätt att begära att vi kommunicerar med dig i medicinska frågor på ett särskilt sätt eller på en särskild plats. Du kan t.ex. begära att vi endast kontaktar dig via post eller på jobbet. Din förfrågan måste specificera hur eller var du vill bli kontaktad. Vi kommer att gå med på rimliga förfrågningar.

f) Rättighet till en papperskopia av denna kungörelse. Du har rätt till en papperskopia av denna kungörelse. Du kan när som helst be oss att ge dig en kopia av denna kungörelse. Även om du har gått med på att ta emot denna kungörelse elektroniskt har du fortfarande rättighet till en papperskopia. Du kan få en kopia av vår nuvarande kungörelse på vår webbplats, www.exogen.com.

g) Rättighet till kungörelse om avslutande. Du har rätt att bli informerad efter en överträdelse av skyddad patientinformation.

Hur utövar jag mina rättigheter
Endast integritetschefen för EXOGEN sjukvårdsavdelning kan godkänna din begäran om utövande av dina rättigheter som beskrivs i denna kungörelse. För att utöva dina rättigheter måste du skicka en skriftlig begäran till vår integritetschef för EXOGEN sjukvårdsavdelning:

Kimberly Miller
1900 Charles Bryan Road, Suite 275
Cordova, TN 38016
(901) 341-2952
(866) 486-2195 - fax

Ingen annan person har befogenhet att godkänna en begäran om att utöva rättigheterna som beskrivs i denna kungörelse.

Ändringar på denna kungörelse

Vi förbehåller oss rätten att ändra på denna kungörelse. Vi förbehåller oss rätten att implementera den reviderade eller ändrade kungörelsen för patientinformation som vi redan har, såväl som information som vi kan komma att få i framtiden. Denna kungörelse kommer att innehålla datum för implementering under titeln "Kungörelse av integritetspraxis för medicinsk information." Kopior av reviderade kungörelser kommer att erbjudas på skriftlig begäran, och vår nuvarande kungörelse kommer att publiceras på www.exogen.com.

Klagomål och frågor
Om du misstänker att dina rättigheter har överträtts, kan du lämna in ett klagomål till oss eller till sekretariatet hos avdelningen för hälsa och mänskliga tjänster. För att lämna in ett klagomål hos oss, kontakta integritetschefen för EXOGEN sjukvårdsavdelning på adressen som anges ovan. Alla klagomål måste göras skriftligen. Du kommer inte att bestraffas för att ha lämnat in ett klagomål. Vänligen kontakta integritetschefen för EXOGEN sjukvårdsavdelning om du har några frågor om denna kungörelse.

 • Hög
  behandlingsföljsamhet21
 • +
 • Bevisad klinisk
  effektivitet2-4
 • > >
 • Frakturer
  som läker