Har du en fråga?

Ring oss på
020-79 77 55 (avgiftsfritt).

Användarvillkor

VÄNLIGEN LÄS DESSA BESTÄMMELSER OCH ANVÄNDARVILLKOR NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA WEBBPLATS.

Samförstånd med användarvillkor som en förutsättning att använda webbplatsen. Välkommen till Bioventus LLC. (hädanefter "Bioventus") webbplats www.exogen.com ("webbplatsen"). I och med tillträde och användande av webbplatsen samtycker du till att följa nedanstående bestämmelser och användarvillkor, innefattande utan begränsning frånsägande av ansvar för alla garantier, både uttryckta och antydda, frånsägande av allt ansvar, samt webbplatsens integritetspolicy. Om du inte samtycker med bestämmelser och användarvillkor har du inte tillåtelse att använda webbplatsen.

Omfattning. Bestämmelser och användarvillkor angivna i denna överenskommelse avser endast din användning av denna webbplats. Bioventus driver andra webbplatser som har sina egna bestämmelser och användarvillkor enligt specifikation på dessa webbplatser.

Hälsoinformation. Informationen på denna webbplats tillhandahålls endast i informationssyfte. Informationen på denna webbplats är endast avsedd för att hjälpa patienter och familjemedlemmar att bättre förstå särskilda sjukdomstillstånd och behandlingsalternativ. Innehållet är inte avsett att på något sätt ersätta professionell medicinsk rådgivning och bör inte tolkas som behandlingsrekommendationer. Endast en läkare som har haft möjlighet att träffa patienten personligen och med tillgång till patientens journal samt med möjlighet att utföra lämplig uppföljning kan tillhandahålla rekommendationer för behandling. Rådfråga alltid din läkare eller annan kvalificerad vårdgivare beträffande frågor angående dit sjukdomstillstånd. Webbplatsens innehåll är inte avsett att användas för medicinsk diagnostisering eller behandling. Bortse aldrig från och vänta aldrig med att söka medicinsk rådgivning på grund av något som du läser på denna webbplats.

Rättighet att modifiera bestämmelser och användarvillkorBioventus förbehåller sig rätten att modifiera dessa bestämmelser och användarvillkor när som helst, i tysthet, med eller utan förvarning. Alla modifieringar av dessa bestämmelser och användarvillkor kommer att träda i kraft omedelbart efter publicering på webbplatsen. Du samtycker till att kontrollera denna webbsida varje gång du besöker webbplatsen för att få kännedom om eventuella ändringar. Genom att fortsätta att använda webbplatsen samtycker du till att följa dessa modifieringar av bestämmelser och användarvillkor.

Tillämplighet avser endast onlineaktiviteter. Bortsett från om Bioventus specifikt anger något annat, accepterar och samtycker du till att dessa bestämmelser och användarvillkor endast gäller för denna webbplats och Bioventus onlineaktiviteter genom webbplatsen, och att de inte gäller för Bioventus offlineaktiviteter.

Användarbehörighet. Denna webbplats och dess tjänster är endast tillgängliga för personer och enheter som kan ingå rättsligt bindande kontrakt under tillämplig lag. Utan begränsning av föregående är webbplatsen och dess tjänster inte tillgängliga för personer under tretton (13) års ålder. Om du inte uppfyller kraven som ställs i denna paragraf har du inte tillstånd att använda webbplatsen. Webbplatsen är uteslutande avsedd för användning av boende i USA. Bioventus gör inte gällande att material på webbplatsen är lämpligt eller tillgängligt för användning i andra länder. Vidare kan användaranvisningar för produkter variera från land till land.

Rättighet att avsluta åtkomstBioventus kan i tysthet och med eller utan orsak avbryta din åtkomst och användning av webbplatsen. Bioventus kan utöva sina rättigheter i enlighet med denna paragraf när som helst utan förvarning och utan ansvar gentemot dig eller någon tredje part.

Kungörelse av upphovsrätt. Allt innehåll på webbplatsen, utan begränsning inklusive all text, grafik, logotyper, bilder, fotografier, videor, musik och ljud tillhör Bioventus (© 2012 Bioventus LLC. Med ensamrätt.) eller används med tillstånd och skyddas till fullo av amerikanska och internationella upphovsrättslagar. Webbplatsen och dess innehåll får endast användas enligt tillåtelse av Bioventus på webbplatsen. Du kan endast ladda ned innehåll för personligt bruk och för icke-kommersiella syften. All annan kopiering och användning inklusive kopiering för kommersiella syften eller användning som inte är personlig, modifiering, spridning, överföring, återpublicering, visning eller föreställande av innehållet är strängt förbjudet utan uttryckligt föregående skriftligt tillstånd av Bioventus. Du får inte framhäva eller länka till webbplatsen utan uttryckligt föregående skriftligt tillstånd av Bioventus. Överträdelser av Bioventus upphovsrätt kan resultera i allvarliga civila och rättsliga straff.

Kungörelse om varumärke. Varumärken som uppträder på webbplatsen inklusive, utan begränsning, BIOVENTUS och EXOGEN, är egendom tillhörande deras respektive ägare och får inte kopieras utan uttryckligt skriftligt tillstånd av sina ägare. Webbplatsens design och formgivning skyddas som trade dress och får inte kopieras eller efterliknas vare sig i helhet eller delvis. Överträdelser av Bioventus varumärke kan resultera i allvarliga civila och rättsliga straff.

Information som du tillhandahåller Bioventus. Om du presenterar idéer, förslag, anteckningar, ritningar, grafik, koncept eller annan information (sammanfattningsvis "idéer") för Bioventus ger du alla dessa idéer och alla dina rättigheter till Bioventus kostnadsfritt. Dylika idéer kommer att bedömas vara icke-konfidentiella och Bioventus kommer inte att ha någon som helst förpliktelse gentemot dylika idéer samt kommer således ha frihet att kopiera, använda, lämna ut och sprida idéerna till andra utan begränsning, utan ditt tillstånd eller annan kompensation till dig eller någon annan. Bioventus kommer att ha frihet att använda kunskap eller metoder som finns i dylika idéer med vilket syfte som helst men inte begränsat till utveckling, tillverkning och marknadsföringsprodukter innefattande dylik information.

Frånsägande av ansvar för garantier; Ansvarsbegränsning. Genom åtkomst till denna webbplats samtycker du till användning av den på egen risk. Webbplatsen kan innehålla tekniska fel eller felstavningar. Bioventus garanterar inte riktighet av informationen eller framställningarna som uppträder på webbplatsen.

DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS AV BIOVENTUS ENLIGT PRINCIPERNA "I NUVARANDE SKICK" OCH "I BEFINTLIGT UTFÖRANDE". BIOVENTUS GÖR INGA FRAMSTÄLLNINGAR ELLER GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGEN ELLER ANTYDDA, BETRÄFFANDE DRIFT AV WEBBPLATSEN, INFORMATIONEN, INNEHÅLLET, MATERIALET ELLER PRODUKTERNA SOM INKLUDERAS PÅ DENNA WEBBPLATS. I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV TILLÄMPLIG LAG FRÅNSÄGER SIG BIOVENTUS ALLA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER ANTYDDA, UTAN BEGRÄNSNING INKLUSIVE ANTYDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE SAMT ICKE-INTRÅNG. BIOVENTUS KOMMER INTE ATT VARA ANSVARIG FÖR SKADOR AV NÅGOT SLAG SOM UPPKOMMER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, DIREKTA, INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA, BESTRAFFANDE OCH FÖLJDSKADOR. INGA MUNTLIGA RÅD ELLER SKRIVEN INFORMATION SOM GES AV BIOVENTUS KOMMER ATT SKAPA EN GARANTI, DU SKA INTE HELLER FÖRLITA DIG TILL LIKNANDE INFORMATION ELLER RÅD.

Disclaimer of Responsibility for Material Posted on “Linked” Sites. There may be links on the Website that allow you to leave the Website and to visit other websites. Accordingly, Bioventus is not and cannot be held liable or responsible for the content, services, images, graphics, products, or representations of any linked websites. Bioventus cannot and does not guarantee, represent or warrant that the content contained in those linked websites is accurate, legal, or inoffensive, or that those websites do not contain viruses or will not otherwise adversely affect your computer. Bioventus provides links to these other websites solely as a convenience to you. Bioventus' inclusion of any link does not imply that Bioventus sponsors, endorses, is affiliated with or approves of the linked website.

Frånsägande av ansvar för material publicerat på ”länkade” webbplatser. Det kan finnas länkar på webbplatsen som låter dig lämna webbplatsen och besöka andra webbplatser. Följaktligen är inte och kan inte Bioventus hållas ansvarig för innehåll, tjänster, bilder, grafik, produkter eller framställningar på länkade webbplatser. Bioventus garanterar inte och har inte möjlighet att garantera, representera eller rättfärdiga att innehållet på dessa länkade webbplatser är korrekt, lagligt, ej stötande eller att dessa webbplatser inte innehåller virus eller på annat sätt kan komma att skada din dator. Bioventus tillhandahåller länkar till dessa webbplatser endast som en tjänst för dig. Bioventus inkluderande av specifika länkar antyder inte att Bioventus sponsrar, är anslutna till eller godkänner den länkade webbplatsen.

Skadeersättning. Som ett villkor för din användning av webbplatsen garanterar du Bioventus att du inte kommer att använda webbplatsen i olagliga syften eller på sätt som är förbjudna enligt dessa bestämmelser och användarvillkor, på sätt som kan skada eller inaktivera webbplatsen eller störa någon annan parts användning och glädje av densamma. Du samtycker till att ersätta samt hålla Bioventus, dess tjänstemän, representanter och anställda fria från förlust, ansvar, skada, kostnader och utgifter inklusive rimliga advokatkostnader till följd av åtgärder, stämningar eller utsagor gjorda av tredje part som ett resultat av eller relaterat till din användning av webbplatsen.

ITillämplig lag Bioventus har kontor i Durham, North Carolina. Dispyter på grund av förhållning till dessa bestämmelser och användarvillkor ska regleras enligt lag i staten North Carolina utan att påverka dess principer om lagkonflikt. Du ger härmed ditt oåterkalleliga och villkorslösa medgivande till att lyda under den uteslutande jurisdiktionen tillhörande federala domstolar belägna i Durham County, North Carolina, åtföljande rättstvist som uppstått som ett resultat av eller i relation till dessa bestämmelser och användarvillkor.

Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet. Reglerna för dessa bestämmelser och användarvillkor kan avskiljas och ogiltighet eller avsaknad av juridisk giltighet för en regel påverkar inte giltighet och juridisk giltighet för andra regler.

Sammanslagning. Dessa bestämmelser och användarvillkor tillsammans med webbplatsens integritetspolicy och annan policy som häri hänvisas till är härmed införlivade genom referens, representerar den fullständiga överenskommelsen mellan parterna beträffande vad som avses i denna överenskommelse och ersätter tidigare representationer eller överenskommelser mellan parterna oavsett om de är skriftliga eller muntliga.

Revideringsdatum. Dessa bestämmelser och användarvillkor reviderades senast den 17 september 2012.

 • Hög
  behandlingsföljsamhet21
 • +
 • Bevisad klinisk
  effektivitet2-4
 • > >
 • Frakturer
  som läker